AiBud WP – ChatGPT, OpenAI, Content & Image Generator WordPress plugin

Περιγραφή

Free GPT WordPress plugin provides with chatbot, image & content generator, model finetuning, WooCommerce product writer, SEO optimizer, content translator and text proofreading features, etc. Based on GPT-3 and GPT-4 by OpenAI, this WordPress plugin harnesses the power of the latest AI technology to produce high-quality content in various languages, with customizable writing styles and tones that match your needs.

Whether you need to create compelling blog posts with SEO-titles, product descriptions, visually stunning images, or text proofreading, text translation to 30+ languages, AiBud WP WordPress plugin has got you covered. Say goodbye to the hassle of creating content from scratch and hello to an AI-powered, user-friendly tool that streamlines your content creation process.

AiBud WP PRO version
Documentation

MAIN FEATURES

AiBud WP Plugin consists of several modules – Content Builder, an Image Generator, and a Playground.

The Content Builder allows users to generate high-quality text content by providing single prompts or topics for the AI to generate responses to. With this builder you can:

 • Create posts
 • Generate content in 40 world languages
 • Simulate the content in different styles
 • Pick the specific mood of content from more than 15 tones for your target audience
 • Release the topics with one click in the bulk builder
 • WooCommerce product auto-description generator
 • SEO title tips

The Image Generator helps you create images based on input, such as keywords or descriptions.

 • Generate photo-realistic, isometric, cartoon, vector, and many more types of images
 • Manage the number of generated images

The Playground provides a prompt field where users can give instructions to AI and explore its capabilities.

 • Provide the range of commands to AI and get precise solutions
 • Control the uniqueness or the generic outcomes by changing the Temperature parameter
 • Manage the quantity of generated words by determining the Max Tokens parameter.

SIMPLIFY YOUR CONTENT CREATION PROCESS

Create content in minutes with the Content Builder module. You can generate both individual posts or entire topics by defining the number of sections and paragraphs at once in bulk mode. Here are the prompts for the content builder module:

 • Topic field: This is the area where you can input your desired topic or keyword for the content you want to generate. The plugin offers two options – Generate All and Try Sample. The Generate All button will generate all content sections via a single prompt, while the Try Sample button will generate a preview of the first section.
 • Title: After entering the topic or keyword, you can provide a title. This will be displayed at the top of the generated content page and will give readers an idea of what it’s about.
 • Sections: You can choose the number of sections you want to include in your content. Users can add or remove sections as needed and can also choose to include introduction and conclusion sections.
 • Content: Within each section, the plugin generates a well-written paragraph that is relevant to the topic or keyword entered. You are free to edit and customize each paragraph to your liking or choose to regenerate content for a specific section.
 • Excerpt: Manage and write your own short description of the generated text.

LANGUAGE SUPPORT

AiBud WP Plugin supports content generation in the same languages as ChatGPT:

 • Arabic
 • Bulgarian
 • Chinese
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • Hindi
 • Hungarian
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Malay
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Vietnamese

The new languages will be added once they are supported by ChatGPT.

CHOOSE YOUR WRITING STYLE

You are free to choose from a variety of writing styles t for your resources. Here are the ones available:

 • Descriptive: Focuses on providing detailed descriptions of people, places, objects, or events. Aiming to paint a vivid picture for the reader.
 • Informative: Educate and inform the reader about a particular topic or subject. Present facts, figures, and other relevant information to help the reader understand the topic.
 • Creative: Emphasizes the use of imagination and creativity to convey ideas and emotions. Involve the use of literary techniques such as metaphors, similes, and imagery.
 • Narrative: Tells a story and engages the reader by creating a sense of drama or tension. It often involves characters, settings, and plot.
 • Persuasive: Convince the reader to take a particular action or believe a certain idea. It presents arguments, evidence, and appeals to emotion to persuade the reader.
 • Reflective: Encourages the writer to reflect on their experiences and feelings. It often involves introspection and self-analysis.
 • Argumentative: Presents an argument or a point of view and aims to persuade the reader to agree with the writer’s position.
 • Analytical: Involves breaking down a complex idea or concept into smaller parts to analyze and understand it better.
 • Journalistic: Presents news or current events in an objective and factual manner.
 • Technical: Focused on providing clear and concise instructions or explanations for a specific process or procedure.

Play around with any kind of available writing styles to pick up, which fits your goals well.

TRY USING DIFFERENT WRITING TONES

Tones allow you to tailor your content to a specific audience and in a desired style. The available tones include:

 • Neutral
 • Formal
 • Assertive
 • Cheerful
 • Humorous
 • Informal
 • Inspirational
 • Professional
 • Coincidental
 • Emotional
 • Persuasive
 • Supportive
 • Condescending
 • Narrative
 • Sarcastic
 • Sceptical
 • Journalistic

GENERATE AMAZING IMAGES BY AI IN MINUTES

The image generator module tool, based on ChatGPT AI, helps you to create images by entering prompts through a command line. This can be useful for automating the creation of large numbers of images, as well as for creating images with specific parameters. The module leverages DALL-E model by OpenAI.

One important aspect of this module is controlling the number of images being generated. Simply describe the image you need and specify the number of images you need.

With AiBud WP you don’t need to have design skills! You can create unique logos, graphics, photo-realistic scenery, banners, product descriptions, cartoon portraits, and digital art. The only limit is your imagination.

PLAYGROUND MODULE

The Playground is a powerful tool that allows you to interact with the AI and explore its capabilities via a live dialogue. You can ask any question and get a response immediately.

The module utilizes OpenAI’s advanced Davinci model, which uses deep learning algorithms to generate high-quality text that is both relevant and engaging. The model is trained on very large datasets ensuring that generated responses are accurate and unique.

One of the key features of the Playground module is that users can control the Temperature and Max Tokens of the generated text. Temperature controls the creativity of the AI’s responses, with higher temperatures leading to more creative and unpredictable outputs. Max tokens, on the other hand, limit the length of the generated text, ensuring that responses are concise and to-the-point.

AiBUD WP PRO: CHATBOT

Pro version of plugin includes a Chatbot is a powerful tool that allows users to perform various tasks based on requests and instructions. With customizable appearance and advanced features, it can be easily integrated into any website. Chatbot is available exclusively in the Pro version of the plugin.

A PACK OF INTEGRATIONS

AiBud WP supports the following tools and technologies:

 • OpenAI – GPT (Generative Pre-trained Transformer 4) is the number one largest and most advanced language model in the world.
 • Davinci – a smart and capable model to respond to a vast range of questions, solutions, discussions, advice, and dialogues.
 • DALL-E – image generator core algorithm.
 • SEO Title Suggestions – virtual writer a search-competitive title for your content.
 • WooCommerce Product Generator – fill in the high-quality description of your products on your store instantly.

OFFICIAL DOCUMENTATION AND LANDING PAGE

For getting help, visit AiBud WP documentation. We also have the official page.

MORE AWESOME FREE PLUGINS BY STYLEMIX

Cost Calculator & Price Estimation Plugin
Zoom Meetings and Webinars Plugin — eRoom
Bookit – a free booking calendar plugin
MasterStudy – All-in-One WordPress LMS Plugin
Free Classifieds and Listings Plugin – uListing

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

Installation is easy – all you need to do is to follow a few steps:

 1. Install the plugin.
 2. Activate it.
 3. Right after activation you will see the popup where you should copy and paste your OpenAI API Secret Key. You can find or generate your Secret API key in the User settings on your OpenAI account.
 4. That’s it! Now you can play and use AiBud WP.

Κριτικές

25 Δεκεμβρίου 2023 1 απάντηση
Great fun and a time saver. Got to proofread the output but it gives structure to ideas! #muchlove
2 Ιουλίου 2023 1 απάντηση
Non funziona, non genera nessun contenuto
29 Ιουνίου 2023 1 απάντηση
For the creation of articles in bulk, it lacks the possibility to define the category and the author. But it is a simple and effective plugin
9 Ιουνίου 2023 1 απάντηση
<font _mstmutation="1"></font> <font _mstmutation="1" _msttexthash="8392072" _msthash="298">Estoy empezando a aprender AiBud WP y ya me está sorprendiendo, estoy seguro de que me será muy útil en un futuro próximo.</font><font _mstmutation="1"></font>
Ανάγνωση όλων των 12 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AiBud WP – ChatGPT, OpenAI, Content & Image Generator WordPress plugin” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “AiBud WP – ChatGPT, OpenAI, Content & Image Generator WordPress plugin” έχει μεταφραστεί σε 1 γλώσσα. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “AiBud WP – ChatGPT, OpenAI, Content & Image Generator WordPress plugin” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

1.1.8

 • Enhancements: Added new settings for more accurate adjustment of AI models.
 • Enhancements: Added a popup with a notification that comes if a user has not entered their Open AI account (Pro).
 • Fixed: Pop-up when copying shortcode with warning about deleting AI template on Fine Tune and Chatbot page (Pro).
 • Fixed: After content generation, unnecessary UI elements are present and the Loader is not displayed correctly when loading.
 • Fixed: Prompt generation via Post and Pages occurs with errors.

1.1.7

 • Fixed: When a user makes a prompt to generate an image, the metadata contains all the image settings.

1.1.6

 • New: Added new models for Content Builder and Bulk Content Builder
 • Update: Depreciated models Davinci, Ada, Babbage has been removed

1.1.5

 • Fixed: Minor bug fix

1.1.4

 • Fixed: Minor bug fix

1.1.3

 • Fixed: Minor bug fix

1.1.2

 • New: Adding new Rest endpoints for message type prompts
 • Fixed: Minor bug fix

1.1.1

 • Fixed: Minor bug fix

1.1.0

 • Fixed: Minor bug fix

1.0.9

 • Update: Core code optimization

1.0.8

 • Fixed: Minor bug fix

1.0.7

 • Fixed: Minor bug fix

1.0.6

 • New: Added a featured image generator for Pages, Posts, and WooCommerce products.
 • New: Advanced settings is added for Image Generator.
 • Fixed: Generated number of characters was less than number of tokens specified in the “Maximum number of Tokens” field.
 • Fixed: The title or excerpt did not generate without reloading when the page was edited with the Gutenberg editor.

1.0.5

 • Fixed: Generated title/excerpt did not apply to the pages that was edited with Classic Editor.

1.0.4

 • Fixed: Minor bug fix

1.0.3

 • New: A page title generator has been added for Page settings.
 • Fixed: Generated title did not apply to the page on Gutenberg editor.

1.0.2

 • Update: Made corrections to the text displayed on the plugin dashboard.
 • Fixed: Details of Generated image did not display.
 • Fixed: Apply/Cancel buttons did not display at Generate Title and Generator Excerpt buttons while editing blog post.

1.0.1

 • New: Added Plugin Menu to the WordPress Dashboard Navigation.
 • New: Navigation links for Documentation, Feedback and Support is added.
 • Update: “Try sample” of Content builder will be disabled if OpenAI API is not specified.
 • Fixed: Error notifications did not display when OpenAI API was not added.
 • Fixed: Excerpts did not generate while editing posts.

1.0.0

 • The first release of the plugin.