Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

CAFEHAUS API

Περιγραφή

兼容小程序、APP和H5的多端 API 插件,提供更加优雅的路由、入参和出参,开箱即用零依赖零设置,让前端用着更省心

接口特点:
* 兼容小程序、APP和H5的多端 API 插件,提供更加优雅的路由、入参和出参,开箱即用零依赖零设置
* 统一接口数据返回格式:code、data、message,方便前端做统一拦截处理
* 统一分页查询数据,直接在数据中返回总条数和总页,方便前端做分页和判断是否到最后一页
* 统一接口入参、出参变量名,字段名全部统一小驼峰命名
* 去掉接口中无用的数据,官方的 REST API 接口中返回了很多无用的字段,优化数据层级,提供树形数据
* 本插件可实现的前端功能汇总:登录、注册、修改密码、修改个人资料、发表评论、文章列表、文章详情、文章查询、文章归档、轮播(取置顶文章)、分类列表、标签列表、用户列表、页面列表
* 无破坏性,接口功能未使用 Filters,全部新加路由实现,和官方的 WordPress REST API 互不影响
* WordPress REST API 官方部分的请求参数和功能根据自己平时遇到的场景并未提供,可能有遗漏的地方,欢迎大家提 issue 和 纠错

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CAFEHAUS API” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές