Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Calendarista Basic Edition – WordPress appointment booking system

Περιγραφή

Some of the features in this basic edition

 1. Bookings with a single start date.
 2. Bookings with both a start date and start time.
 3. Payments through Paypal.
 4. Collect payment offline.
 5. Enable online payments.
 6. Enable online payments and offline mode.
 7. Enable or disable payments (perfect for free bookings).
 8. Autogenerate timeslots.
 9. Duplicate a service.
 10. List of custom date formats to choose from.
 11. AM/PM or 24h time format.
 12. Set tax.
 13. Enable single booking or multiple bookings of the same date or same date/time.
 14. Require login or registration before booking or use plugin to collect name and email from customer.
 15. Customize any piece of string displayed to customer directly from the plugins back-end.
 16. Turn over days to set prep time needed before and after the next booking.
 17. Restrict from booking too soon or too late in the future with min/max notice.
 18. Multiple services can be grouped in a dropdown list.
 19. A single service can have one or more availabilities. Multiple availables will be listed in a dropdown list.
 20. Each availability can include an image.
 21. Calendar legend, set custom colors for available days, unavailable days and selected days.
 22. Style by choosing from a predefined color list to allow a more natural integration with your website. Transparent, Red and Green available in this edition.
 23. Auto repeat daily, weekly, montly, yearly etc.
 24. Emails send out by plugin include: New booking received, Booking received successfully, Booking confirmation, Booking cancelled, Booking reminder, Booking payment received, Discount coupon awarded, Payment required and Booking has changed.
 25. View sales, request payment or confirm payment.
 26. View, confirm, cancel appointments in your back-end calendar.

I need more features, do you have a premium version?

Honestly, we are glad you asked because we do have a premium version with many more features. Please checkout Calendarista Premium Edition

Full list of features found in Calendarista Premium Edition

 1. Bookings with a single start date.
 2. Bookings with both a start date and start time (optionally enable selecting multiple time slots).
 3. Bookings with both a start date and start time with padding.
 4. Bookings with a start date and time range.
 5. Bookings a date range.
 6. Booking a date and time range.
 7. Booking a date range with partial day charge (Half day booking).
 8. Bookings a round trip.
 9. Bookings a round trip (with time).
 10. Booking one or more packages.
 11. Payments through Paypal, Stripe, Twocheckout and WooCommerce.
 12. Collect payment offline.
 13. Enable online payments.
 14. Enable online payments and offline mode.
 15. Enable or disable payments (perfect for free bookings).
 16. Autogenerate timeslots.
 17. Duplicate a service.
 18. List of custom date formats to choose from.
 19. AM/PM or 24h time format.
 20. Set tax.
 21. Enable single booking or multiple bookings of the same date or same date/time.
 22. Customize any piece of string displayed to customer directly from the plugins back-end.
 23. Translation ready, either manually through PoEdit or via WPML and Polylang.
 24. Customize the data capture fields in a way that suits your business via Custom form fields.
 25. Unlimited Categorized extras to add elements that carry extra cost and can be in limited quantity.
 26. Define departure and destination dropdown fields with predefined locations and cost.
 27. Calculate price by travel distance.
 28. Charge only an upfront deposit(percentage or fixed fee). Pay reminder upon arrival..
 29. Booking can have an obligatory minimum and maximum days selection.
 30. Restrict from booking too soon or too late in the future with min/max notice.
 31. Turn over days to set prep time needed before and after the next booking.
 32. Choose your check-in and check-out days of the week.
 33. Multiple services can be grouped in a dropdown list.
 34. A single service can have one or more availabilities. Multiple availables will be listed in a dropdown list.
 35. Each availability can include an image.
 36. An availability can contain an area displayed on a map in the front-end.
 37. Calendar legend, set custom colors for available days, unavailable days and selected days.
 38. Style by choosing from a predefined color list to allow a more natural integration with your website.
 39. Auto repeat daily, weekly, montly, yearly etc.
 40. Emails send out by plugin include: New booking received, Booking received successfully, Booking confirmation, Booking cancelled, Booking reminder, Booking payment received, Discount coupon awarded, Payment required and Booking has changed.
 41. Booking cancel link sent via email.
 42. An availability can contain an area on map displayed in the front-end.
 43. Set up Email reminders.
 44. Easily add staff members to existing availabilities.
 45. View sales, request payment or confirm payment.
 46. View appointments in your back-end calendar.
 47. Edit appointments, cancel appointment or confirm appointment.
 48. Set up holidays and take time off, where you can make any date or time slot unavailable for booking.
 49. Import and export iCAL feeds, making your business always up to date and avoid overbooking.
 50. Departure and destination input fields with google maps autocomplete support.
 51. Booking with both departure and destination input fields.
 52. Booking with single departure input field only.
 53. Booking with both departure and destination dropdown fields.
 54. Booking with single departure dropdown field.
 55. Set waypoints between departure and destination.
 56. Enable direction on a live google map within your site (no redirect).
 57. Enable options such as avoid highway, avoid tolls and show traffic.
 58. Select departure and destination directly on google map using right click context menu.
 59. Export to CSV.

BECOMING A CALENDARISTA

Getting started

Everything takes place in the “Services” page. This is your workshop for making your date and time available and ready for consumption through the web. But let’s do this in steps. We will be ignoring self-explanatory settings and focus on the basics that we need to get you up and running fast.

NOTE: While this is the basic edition of Calendarista, it is actually a complete booking solution in it’s own right. A premium verison of the plugin is also available.

What is an availability?

In Calendarista, an availability is the date and time you are available to provide a certain service. An availability can be a single date or time you are available or one that repeats daily, weekly, monthly, yearly and so forth.

However, in order to setup your availability, first you will need to define a service.

SERVICES

Services can be created from the “Services” page. The page is subdivided in tabs to allow the various settings that affect a service.

Service tab

Provide a name that describes your service. Please try to keep this short and descriptive as it may come handy when you have defined several services. This will enable you to quickly distinguish one from the other at a glance. Additionally, it is possible to list services in a dropdown list in the front-end. In that case, this same name will be used so remember to keep it short and descriptive.

Select a mode for your service. This will dictate the way Calendarista behaves in the front-end. Remember you are simply selecting the behavior. You will be able to set the actual date(s) and how these repeat later when setting the availability.

 • Single day
  In the front-end, the booking calendar will allow selecting only a day. In this basic edition, only a single day selection is eneabled. This mode does not support time slots.
 • Single day and time
  In the front-end, the booking calendar will allow selecting a date and a single timeslots.

Availability Tab

This is where you can setup the calendar, including the days and time slots you are available and the cost if applicable among other options. Multiple availabilities can be created. In this case, each availability will be listed in a list in the front-end. We will skip self-explanatory and optional settings so that we can focus on the main settings you will need.

Note that most of the availability settings depend on the service mode selected.

 1. Provide a name for the availability. Make sure the name is short and descriptive. This will help you identify an availability quickly. The same name will also be used in the front-end in case you have created multiple availabilities.
 2. Set the date and time your availability starts.
 3. Seats can be set depending on the service mode. Not all modes support seats. Additionally, if the service supports timeslots, then you will be able to set seats per timeslot and the setting will be available separately when creating timeslots.
 4. An image URL can be provided optionally. If you do provide one, it will display in the front-end when the availability is selected. This can be useful in cases where you want to display the picture of the person that owns the availability. To set the images width and height refer the “Styles” section.
 5. Check “repeat”, this will allow you to add days to your availability. If you do not check repeat, you will end up with a single day in your availability, which is the date you setup in step 2.
  Checking “Repeat” will produce a dialog box where you can setup the repetition pattern.
  >Note that we will not go through the options in the “Repeat” dialog as these are all quite >simple to guess what they do.

This covers the necessary settings required to create an availability. Now click the “Create New” button. Congratulations. You have just created your first service.

In case the service mode is one that includes timeslots, then you are not quite done yet. Head on to the “Timeslots” tab. We will discuss this in the next section.

Timeslots tab

If the service mode is one that supports time, then the time slots tab will display. This is where you generate time slots, set cost per time slot. But first ensure you have already created an availability otherwise you won’t be allowed to setup time slots.

NOTE: In the basic edition, you can only autogenerate slots by weekday but this is quite sufficient for most usecases.

From the timeslots tab, select an availability. The timeslots you will be creating will be for the selected availability only.

For instance, if you are running a dental clinic and have several dentists, then you will likely setup one availability per dentist. The timeslots generated will be the working hours of that particular dentist. A dental clinic is only an example, and you are not confined to any specific type of business as the use case for Calendarista aims to be for the general use case, thus covering several scenarios.

Next choose “Create timeslot”. If you select this option, you will be able to create time slots manually per specific day by date or week day.

 1. Weekday
  The default selection of “All week days” will generate slots using the “Start interval”, “Time length” and “End time” values to generate slots that will be included in all weekdays. If slots exist in any particular weekday, these will be wiped out and replaced by fresh values generated.
 2. Cost
  If your service supports payments, you will be able to set the cost for each time slot.
 3. Seats
  The seats behavior determines if you want to allow a single individual booking per slot or the same slot can be booked multiple times.
  > NOTE: In the basic edition, you cannot set the number of seats available per slot nor take time timeoff.

Now click create. Your availability in the front-end calendar will show the time slots created.

NOTE: If for seats you selected “One seat per slot”, in this case when a slot on any particular date is booked, it wont be available for a second booking.

Styles tab

The booking form displayed in the front-end can be styled. We offer basic styling and advanced styling.

BASIC

Basic styling will allow you to change the color of the main menu and the navigation button.

NOTE: In the basic edition, Transparent, Red and GreenYellow are the only available predefined choices.

 1. Select a Theme
  This setting allows you to choose from one of 3 predefined color schemes available. The color scheme will apply to the wizard containing the booking form.
 2. Font-Family and Font-size
  This applies to fonts used in the wizard
 3. Thumbnail width and height
  This applies to the images you set on the availability. The image displays in the wizard when the availability is active.

ADVANCED

You can also control the presentation of the summary data found within the wizard. This will allow you to change the entire HTML structure of the content but keep in mind that some basic knowledge of HTML is required.

Importantly, try to pay particular attention to the existing tokens and the braces around the tokens. Some tokens are enclosed within 2 curly braces and others within 3.

We provide this level of customization to power users who know their way around templating engines. For a list of tokens, expand the tokens and control statement sections.

The templating engine in use will try to alert you of mistakes made, however this may not happen always. In case things don’t look right, reset the template and start over. A reset button will appear after saving your first customization.

Text tab

The plugin will display textual content in the front-end based on various conditions.

NOTE: In the basic edition, translations can be done manually using a separate third party plugin such as PoEdit.

If you just want to quickly edit text displayed in the front-end, this can be done by going in the Service Text tab. Here you can customize content quickly and effectively, so that the text reflects content specific to your business.

This is service specific. So, if you have several services you will need to repeat this again for each service. A tool that will come in handy in this case is the “Duplicate” option found in the “Services” page.

Short codes tab

A service can be inserted into a page or post to allow booking by copying the generated short code and pasting it into your page or post.

To find the short-code of your service, go into the short codes tab found in the “Services” page and select a service in the left page. Then copy the short code generated in the right pane.

If you select multiple services, this will add a service switcher dropdown list in your booking form allowing your customer to switch services on the fly.

SETTINGS

The settings page is where you can control various configurations of the plugin.

The general tab

This is where you may change the general behavior of the plugin such as approval, notifications, date/time formats and so forth.

The emails tab

The plugin sends out several notifications to customers regarding the status of their booking. General properties such a sender name and email, the admins email address, the logo of your company to include in the emails and color settings can be managed on this screen.

If you wish even more control, i.e. if you want to include custom content within the emails, select the template and add your modifications.

Importantly, try to pay particular attention to the existing tokens and the braces around the tokens. Some tokens are enclosed within 2 curly braces and others within 3.

Note that the templating engine in use will try to alert you of mistakes made, however this may not always happen. So, make sure you test the emails to catch any mistakes you may have made. In case things don’t look right, reset the template and start over. A reset button will appear after saving your first customization.

The payments tab

Here you can add or edit payment methods supported by the plugin.

NOTE: In the basic edition we support PayPal only and is not limited in anyway, for more options checkout our premium version.

PAYPAL

First ensure that you have selected a currency that is PayPal supported, next proceed.
1. Check the enable field.
2. Provide your email associated to your PayPal account.
3. Set the title field. This value is used for the Payment operator selection in the front-end.
4. If you are still in the planning stages, check “Sandbox”. This will allow you to test before going live.
5. Next save.

Error log tab

Any errors encountered during the normal operations of the plugin will be logged here. This can be useful if something isn’t working, such as emails failing, payments rejected by a payment operator etc. The error log is cleared periodically or can also be cleared manually after viewing.

Assets tab

Third party CSS and JavaScript files registered by the plugin can be disabled here. This is useful in case there are third party plugins or themes causing a conflict because they too include the same libraries. Generally, we do not recommend you disable any assets because sometimes the versions may differ and this will cause Calendarista to function incorrectly.

Some of the options worth a mention:
1. A setting noteworthy mentioning is “Debug mode”. This option when will include the full uncompiled versions of the client-side libraries. This may help sometimes when debugging issues.
2. The calendar used in the front-end can also be themed here. Simply select one from the various available themes in the “Calendar themes” field. Currently we include a single theme to keep the plugin size compact.
3. Set the URL to a Font file using the Font-Family URL field. The font-family name itself needs to be set in the services page, styles tab.

SALES

The sales page is where you can view bookings that sold. These are bookings made from services that have payment enabled and a valid cost amount. Free bookings are excluded from this list.

In addition to sales being listed, you can also view details of the booking and request payment for “unpaid” ones. This will send an invoice to the user to solicit payment or you can confirm payment in case you are collecting payment offline.

In addition, you can also view the appointment.

APPOINTMENTS

From the appointments page, all appointments made will be displayed in a calendar view. Additionally, selecting an appointment on any particular date, you will be able to view and cancel or delete the appointment.

TRANSLATIONS

Editing text is possible from the plugins services page. After selecting a service, head on to the Text tab and edit any piece of string that is to be seen in the front-end. However, while it allows you a quick way to modify text, this may not always be convenient especially if you plan to support multiple languages.

But do keep in mind, if you plan to create translation files, then in this case you will need to reset text strings in the “Text” tab mentioned above.

Calendarista stores its language files in the plugins “languages” folder, i.e. wp-content\plugins\calendarista\languages.

After creating your .mo and .po files, usually done through a third-party application such as poEdit, ensure that the file is named based on the domain “calendarista” followed by a dash, and then the locale.

The locale is the language code and/or country. For example, the locale for German is ‘de_DE’, and the locale for Danish is ‘da_DK’.

So, for instance, if we were to translate to Danish, the .mo and .po files should be named “calendarista-da_DK.mo” and “calendarista-da_DK.po”.

As we issue updates, you are responsible for maintaining your language files updated. This makes saving your language files within the plugins languages folder quite a chore, hence we recommend you to instead store your new language files at the following location: /wp-content/languages/calendarista/

This has the advantage of you not having to worry about when updates are available as the language resource is stored outside the plugin directory.

Στιγμιότυπα

 • The single day mode. Users can book a single day. The same day can be booked multiple times or just once.
 • The details tab will allow your user to enter a full name and email.
 • The checkout step prepares the customer to complete the booking. If payment is enabled, they will be redirected to paypal when clicking book now.
 • The single day and time mode. This mode will allow the customer to select a date and time of booking. The same timeslot can be booked multiple times or just once.

Κριτικές

2 Ιανουαρίου 2021
This plugin tries to do everything under the sun for a booking system but fails at everything the million different settings are a nightmare to work through with very bad and vague documentation lost a lot of business because of this plugin and it is also vulnerable to hacks. DO NOT USE
6 Αυγούστου 2020
Read the write ups, looked at the price, $59, thought worth a try. So that was Sunday, went to buy it Tuesday, oh it's $69 now! And obviously doesn't include tax and handling fee... $85! I went ahead anyway as the Calendarista website makes it clear this is pretty straightforward. Huh! Yeah right. I don't mind a challenge, been a dev for over 20 years, but where is there any troubleshooting threads online? Nowhere, where is this apps online troubleshooting? Nowhere. You have to do the email route, and just hang about until you find something else you're not sure about... not good enough! They should have a troubleshoot/faq, whatever and it's really winding me up now. Not happy with this product at all. Oh and the instruction pdf is shabby at best (I'm being nice). They say go here, go there, you look at tabs and menu's and those things are absolutely NOT there. I'd call this the Ikea of web app instructions. I think the previous reviews have been far to generous on their star ratings. An idea of my outright annoyance, I registered with wordpress.org today just to write this review. THUMBS DOWN!!
2 Ιουλίου 2020
The back end of this plugin is all over the place... not intuitive to set up at all. Once you learn how to use it, it is alright. I have to override a lot of things with CSS because despite how many options there are on the back end it lacks some very basic functionality. For example it has preset color skins... obviously in 2020 most companies want to use custom colors to match their brand so that is useless. I asked their support for the CSS classes to update the button colors to make things faster and they said "it's not possible, it's too complicated and you need to select from the preset colors". Well obviously that is not true...it's just a lazy or uneducated reply. I was able to change them after 5min or so of trial and error with the Chrome inspection tool. Surprisingly disappointing customer support. Had I not already invested the $69 and so much time on behalf of my client I would have kept looking for a more modern option. It gets the job done but it's not especially aesthetically pleasing or easy to use. For this price I expect an actual premium plugin.
22 Νοεμβρίου 2019
So I've got the paid version from CODECANYON.com and I really enjoy it. It handles everything nicely. The only complain I would have is that the documentation is not quite complete. Nothing is in there about the CONFIRMATION BOOKING URL. Which isn't a game changer... but it's something I personally need pretty badly.
Ανάγνωση όλων των 4 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Calendarista Basic Edition – WordPress appointment booking system” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.5

 • Fixed: WordPress 5.5 compatibility.

1.4

 • Fixed: timeslots in availability were not getting saved after creation.

1.3

 • Fixed: WordPress 5.1 compatibility.

1.2

 • Fixed: emails had the default background color of white by default.

1.1

 • Added: {{customer_email}} token to emails.
 • Added: search by customer name in back-end sales page and improved date selector with clear date functionality.
 • Fixed: Deleting an availability in the back-end failed.
 • Fixed: date formats weren’t respected correctly and missing zero padding when necessary.

1.0

 • Initial release