Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

CubePoints

Περιγραφή

CubePoints is a point management system for sites running on WordPress. Users can earn virtual credits on your site by posting comments, creating posts, or even by logging in each day! Install CubePoints and watch your visitor interaction soar by offering them points which could be used to view certain posts, exchange for downloads or even real items!

CubePoints is modular! And this means that it can be easily extended to offer more ways for your users to earn and spend points. APIs are also available for other plugins to work with CubePoints.

CubePoints Support Forum

Please visit the CubePoints Support Forum for additional help with using this plugin. You may also post feature requests, ideas and bug reports there.

Στιγμιότυπα

 • Manage the points of your users
 • View recent point transactions
 • Extend CubePoints with modules
 • Advanced widget configurations

Εγκατάσταση

Installing should be a piece of cake and take fewer than five minutes.

 1. Unzip and upload upload the cubepoints directory to the WordPress plugin directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Configure the plugin to your liking through the ‘CubePoints’ menu.
 4. Add the CubePoints widget to your blog to show users the number of points they currently have.

For advanced configurations and integration with themes and other plugins, you may view the documentation that is included with the plugin.

Συχνές Ερωτήσεις

Where can I find additional help and support for this plugin?

You may visit the CubePoints Forum for additional community help and support.

How do I activate other features?

Additional features can be activated from the modules page.

Κριτικές

8 Φεβρουαρίου 2018
This plugin has not been tested with my current version of WordPress. But I’ll try to use it)
4 Νοεμβρίου 2017
This plugin isn’t very intuitive, and there isn’t any documentation available. For example, where are people supposed to see their balance? How are they supposed to donate points to each other once that module is active?
25 Ιανουαρίου 2017
all the options are great, need to work on it
3 Σεπτεμβρίου 2016
This plugin full of feature user point plugin and super responsive. But I need help here to view user rank and point for all user. They will be place on bottom user name in worpdress comment list. like this picture : Screenshoot I need php code and place for use it. I really need help here. Sorry my english realy bad. Cubepoints
8 Φεβρουαρίου 2017
It’s a great plugin with some issues: Test Environment:Wordpress 3.9.2+the twentyfourteen theme,without any other plugins. 1. I18n: 1.1 Warning: _() expects exactly 1 parameter, 2 given in xxx\wp-content\plugins\cubepoints\modules\donate\donate.php on line 165 it should be: 'somethingWentWrongText' => __('Oops, something went wrong! Please try again later.', 'cp'); 1.2 the backup.php file should add some ,'cp'to _(); 1.3 line 80 of post_authors_points.php should be: _e('Comment on your post was removed','cp'); and so on; 2. BUGS? 2.1 the ajax user search form on the wp-admin/admin.php?page=cp_admin_add_points page may be have some issue; 2.2 if I activate the Paid content module and set the ‘Multiply points earned by’ to 2, when some user pay for a post need to pay 10, Cubepoints will deduct 20 points from the user’s account. 3.for better I18n: /** * Update Cubepoints database for better i18n support * @author suifengtec http://suoling.net/cubepoints-mysql * @since 2014.09.09 */ add_action('init','cwp_update_cubepoints_db_for_i18n'); function cwp_update_cubepoints_db_for_i18n(){ if(get_option('wp_cp_has_be_updated')) return; global $wpdb; $charset_collate = ''; if ( ! emptyempty( $wpdb->charset ) ) { $charset_collate = "DEFAULT CHARACTER SET {$wpdb->charset}"; } if ( ! emptyempty( $wpdb->collate ) ) { $charset_collate .= " COLLATE {$wpdb->collate}"; } $charset_sql="ALTER TABLE <code>{$wpdb->prefix}cp</code> DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci"; $charset_done=$wpdb->query($charset_sql); //latin1_swedish_ci $type_sql="ALTER TABLE <code>{$wpdb->prefix}cp</code> CHANGE <code>type</code> <code>type</code> VARCHAR(256) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL;"; $type_done=$wpdb->query($type_sql); //latin1_swedish_ci $data_sql="ALTER TABLE <code>{$wpdb->prefix}cp</code> CHANGE <code>data</code> <code>data</code> TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL;"; $data_done=$wpdb->query($data_sql); if($charset_done&&$type_done&&$data_done) update_option('wp_cp_has_be_updated',true); } detail:CubePoints mysql charset issue
Ανάγνωση όλων των 30 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“CubePoints” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

Version 3.2.1 (November 17th, 2012)

 • [Bugfix] Fixes the broken “Donate” module in version 3.2 due to missing files
 • [Feature] “Limit Comment Points” module that was left out in version 3.2 added

Version 3.2 (November 16th, 2012)

 • [Feature] New “Limit Comment Points” module added
 • [Change] Donate module updated with a new frontend interface
 • [Bugfix] Fixed a bug in the “Custom Points” module which prevented it from working
 • [Bugfix] Several bugfixes and and optimisations to the “PayPal Top-up” module
 • [Bugfix] Code that produce E_NOTICE errors fixed
 • [Bugfix] Fixes the issue where ajax requests in the admin back-end (e.g. updating points) fails to run if the administration over SSL is forced

Version 3.1.1 (July 13th, 2012)

 • [Translation] Added I18n for 11 locales: Arabic (ar), German (de_DE), Spanish (es_ES), French (fr_FR), Hungarian (hu_HU), Italian (it_IT), Polish (pl_PL), Portuguese (pt_BR), Romanian (ro_RO), Russianb (ru_RU), Ukrainian (uk)
 • [Bugfix] Fixed the issue where points do not get added after a successful payment in the “PayPal Top-up” module
 • [Bugfix] Fixed RTL Language support
 • [Bugfix] Fixed problem with the “Comment Spam Control” module

Version 3.1 (September 29th, 2011)

 • [Feature] Add points with custom log descriptions
 • [Feature] Updates to “Paid Content” module which allows page authors to earn points from users
 • [Feature] New “Backup and Restore” module added
 • [Feature] New “Reset” module added
 • [Change] Updates to the CubePoints modules system
 • [Bugfix] Fixed bug where the donate module would not work if unicode characters are entered in the message

Version 3.0.3 (May 13th, 2011)

 • [Change] Improvement to code to improve XHTML Validation and less E_NOTICE errors when WordPress is in debug mode
 • [Feature] New “YouTube Video” module added
 • [Bugfix] Fixed a small JS bug for the module management page

Version 3.0.2 (April 22nd, 2011)

 • [Feature] New “My Points” module added

Version 3.0.1 (April 17th, 2011)

 • [Bugfix] Fixed a bug in the ranks module

Version 3.0.0 (April 16th, 2011)

 • [Change] Complete rewrite of the CubePoints plugin! Change in database structure.
 • [Feature] Modular system introduced

Version 2.1.3 (May 22nd, 2010)

 • [Bugfix] Rank Images display problem
 • [Change] Ability to mass-edit points in Manage screens

Version 2.1.2 (May 3rd, 2010)

 • [Bugfix] Fixed a problem where some users might have nothing displayed in the user-info boxes

Version 2.1.1 (January 1st, 2010)

 • [Bugfix] Fixed display of comments made by guests

Version 2.1 (January 1st, 2010)

 • [Feature] “My Points” page
 • [Feature] “Daily” Points
 • [Feature] About Dialog Customizations
 • [Feature] Ability to Remove Rank
 • [Feature] i18n GetText Calls are now added
 • [Bugfix] Removed the “Donate” button from About Dialog when disabled
 • [Change] More JS-dynamic Donation interface

Version 2.0 (December 25th, 2009)

 • [Bugfix] Complete Recode!
 • [Bugfix] Major Performance and Donation Bugfix.
 • [Feature] Ranks System added.
 • [Feature] Custom Logging types added.
 • [Change] Donation and About User screen improved.

Version 1.3.1 (August 3rd, 2009)

 • [Bugfix] IMPORTANT! Registration problem

Version 1.3 (August 1st, 2009)

 • [Feature] Added Cron jobs helper to automatically increase points over a period of time.
 • [Feature] Added a Module / API system.
 • [Bugfix] jQuery and javascript files are now called correctly. There should be no more conflicts with other javascript-heavy plugins.
 • [Change] Change in database structure to prepare for the shop plugin.

Version 1.2.5b (April 6th, 2009)

 • [Feature] Reset all users’ points

Version 1.2.4 (February 5th, 2009)

 • [Translation] Translations added for Chinese Simplefied (zh_CN).
 • [Translation] Translations added for German (de_DE).
 • [Feature] Display a list of users with the highest points from within a post using a few defined tags.
 • [Feature] Display the name and points of the top x user from within a post using a few defined tags.
 • [Change] Some strings for i18n are changed for better l10n.
 • [Bugfix] Translation now displays properly.

Version 1.2.3 (January 22nd, 2009)

 • [Bugfix] Users with E_NOTICE turned on for error_reporting get the “Undefined index: q” error.
 • [Bugfix] Users using older versions of PHP received the T_OBJECT_OPERATOR error.
 • [Bugfix] Donation links removed from within the admin panel under comment management.
 • [Feature] Added option to prevent certain users from showing up in the Top Users widget.

Version 1.2.2 (January 15th, 2009)

 • [Bugfix] Fixed bug where users are not sorted correctly in the Top Users Widget
 • [Change] Improvements in internationalisation
 • [Change] .POT files generated

Version 1.2.1 (January 12th, 2009)

 • [Bugfix] Performance issue with the Top Users Widget
 • [Change] .PO files added

Version 1.2 (January 11th, 2009)

 • [Feature] A logging system has been implemented in CubePoints.
 • [Feature] New Stats Widget available! It shows the users with the highest number of points and the a count of their posts and comments.
 • [Feature] Pagination in Admin Panel -> Manage Screen. You can now browse through long lists of users easily.
 • [Feature] Added ability for logged in users to view points of other users from comments.
 • [Change] GetText functions are now implemented in CubePoints files.
 • [Bugfix] Fixed bug where users get points for updating posts. The logging feature has to be enabled to have this fix to work.
 • [Bugfix] Thickbox CSS-related problems are now fixed. (Post title does not appear correctly, etc.)
 • [Bugfix] Donate link appeared on widget even though donations are turned off.

Version 1.1 (January 2nd, 2009)

 • [Change] Ajax-fy Donation with Thickbox
 • [Feature] Ability to add points for publishing post
 • [Feature] Ability to customize (individually) amount of points to deduct or add upon deletion/comment/publish
 • [Change] Removed Custom CSS option in Admin Panel, moved into a seperate CSS file under /cubepoints.css

Version 1.0 (December 27th, 2008)

 • Initial Release