Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Ultimate FAQ Schema – Best Responsive Accordion, Tab, and Slider FAQ Solution (Elementor, Gutenberg Support)

Περιγραφή

See the video to Get Started: Installation, Activation, Adding FAQs, and Using Shortcodes

Live Demo | Premium Version (30% OFF) | Documention | According FAQ Example | Tabbed FAQ Example | Slider FAQ Example | Support Ticket

Looking for the Best FAQ plugin for your WordPress site? Look no further!

Our responsive and user-friendly plugin has got you covered. With accordion-style, tabbed, and slider formats, you can display your FAQs in a stylish and organized manner.

Even, You can add FAQ Schema to your WordPress site easily with this plugin. This FAQ-rich snippets WordPress plugin helps you to create a Yoast faq block and divi faq schema. Apart from that, this plugin has passed the google faq schema test.

It’s compatible with Elementor and Gutenberg, making it super easy to integrate into your website. Best of all, it’s completely free! Download the best FAQ plugin for WordPress now and give your visitors an exceptional FAQ experience.

Say goodbye to confusion and hello to simplicity with our feature-packed plugin.

KEY FEATURES

 • Ultimate FAQ Schema Pre-Made Template
 • Support FAQ Schema Markup
 • Fully responsive Accordion FAQ
 • Fully responsive Tabbed FAQ
 • Faq Slider with Fully responsive
 • Fully Responsive FAQ Block
 • Elementor & Gutenberg Support
 • Compatible with Rank Math and Yoast
 • FAQ Theme widget
 • Drag and drop Feature
 • Integrated with responsive toggle and collapse effect
 • Perfect for Non-SEO Plugin Users or beginners
 • FAQ Accordion to System + Design
 • Expand & Collapse Icon Color
 • Accordion Title Background Color
 • Accordion Description Text and Background Color
 • Unlimited Color and Styling options
 • Shortcode Support
 • Custom CSS field to override styles
 • Rank math FAQ schema
 • FAQ With Categories
 • Color Palettes
 • Safe web fonts
 • Google web fonts

WHY USE FAQ Schema for WordPress PLUGIN ON YOUR WEBSITE?

The FAQ schema is a markup that you can add to your webpage code which contains a list of question-and-answer schemas.

When you add FAQ schema to your page’s FAQ section, it will help Google to identify the FAQ section more easily and may reward you with an improved search result listing by showing the FAQ section directly below your website.

The most common advantages of using FAQ schema are –
1. Helps in boosting your website SEO
2. It offers extensive Rich Snippets
3. Generates higher quality leads.
4. Drives organic Click-Through Rates.

It is an absolutely responsive and amazing plugin that comes with a lot of useful features and advantages.

Using this plugin means your site takes up more space in the search results with FAQ schemas, which means you are more likely to get noticed by your users. You can even answer queries fully in the search results.

This plugin will offer you the right structure to present your FAQs that take advantage of schema. By doing this you can make it clear to your users that more information is available on the site. This will help increase your click-through rates.

In fact, it can also let you be eligible for FAQ Action, which may be shown on Google Assistant. This can potentially help you get noticed by people who use voice search to find an answer.

FEW OTHER FEATURES

Responsive Design
The FAQ Schema for WordPress plugin comes in a responsive design that is compatible with all browsers and devices. So, you won’t face any issues while using this plugin.

Support Schema Markup
This plugin has Google Rich Schema support which makes it easy for you to start setting up FAQs to Schema for rich results. This will help you to reach more traffic, and increase your CTR and sales.

Drag and Drop API
The convenient drag-and-drop feature lets you add or create multiple accordions. If you want to change the accordion position, simply drag it and drop it anywhere you want to place it.

Toggle/Collapse Effect
This plugin is integrated with a toggle and collapse effect to make the accordion more responsive. With this feature, your users can open one or more accordions simultaneously.

No coding required
It is so user-friendly and quick that you don’t require any coding. Just add a new accordion where you want to appear on the page and publish it.

Regular updates
We never compromise with the quality; that is why we always ensure to keep our plugin updated with all the updates of WordPress. You’ll always get new features installed on your website. Just one click, and your plugin is as good as new.

High-quality code
We know speed matters the most when it comes to user experience. This is the reason we use highly-optimized codes with the architecture to guarantee a fantastic user experience for you and your users. With this plugin, you’ll never feel slow loading times and no single security vulnerability.

Extra Features

Accordion FAQ Support (100% Responsive)
The “Ultimate FAQ Schema” plugin is compatible with the “Accordion FAQ” feature. Accordion FAQ is a design element that allows users to expand and collapse sections of frequently asked questions (FAQs) on a webpage. With this feature, multiple questions and answers can be displayed in a compact and organized manner, enhancing user experience and making it easier for visitors to navigate and find information. The compatibility between the “Ultimate FAQ Schema” plugin and “Accordion FAQ” means that you can utilize the plugin’s functionality to incorporate an interactive and user-friendly FAQ section on your website using the accordion-style format.

Tabbed FAQ Support (100% Responsive)
The “Ultimate FAQ Schema” plugin has a feature that allows you to organize your frequently asked questions (FAQs) into tabs. Tabbed FAQ displays your FAQs in a tabbed format, where each tab represents a different category or topic. Users can click on the tabs to access the relevant FAQs without scrolling through a long list. This feature improves the user experience by providing a more organized and visually appealing way to navigate the FAQs. It also helps users quickly find the information they are looking for, enhancing the usability of your website or application.

Faq Slider Suport (100% Responsive)
The “Ultimate FAQ Schema” plugin is designed to integrate and work seamlessly with a feature called the “Faq Slider.” The Faq Slider is a component or functionality that allows you to display frequently asked questions (FAQs) in a sliding format on your website. It offers a visually appealing and space-saving way to present multiple FAQs to your website, visitors. With the integration of the Faq Slider into your Ultimate FAQ Schema plugin, you can enhance the user experience by providing an interactive and engaging way to navigate through your FAQs.

Elementor & Gutenberg Support
The “Ultimate FAQ Schema” plugin is compatible and can be used seamlessly with both the Elementor and Gutenberg page builders, which are popular tools for creating and designing websites on WordPress. This compatibility ensures that you can easily incorporate the FAQ schema functionality provided by the plugin into your webpages built using either Elementor or Gutenberg. It offers flexibility and convenience, allowing you to create and customize your FAQ sections using your preferred page builder without any compatibility issues.

Woocommerce Faq Support
“Ultimate FAQ Schema” is compatible with the ‘WooCommerce’ platform. ‘WooCommerce’ is a popular e-commerce plugin for WordPress that allows users to set up online stores and sell products. By supporting ‘WooCommerce,’ the ‘Ultimate FAQ Schema’ Plugin integrates seamlessly with the e-commerce functionality provided by ‘WooCommerce.’ This compatibility ensures that users can effectively use the ‘Ultimate FAQ Schema Plugin within their ‘WooCommerce’ online store, enhancing their ability to create and manage frequently asked questions (FAQs) for their products or services.

Ultimate FAQ Schema Pro Features

The ‘Ultimate FAQ Schema Pro’ Plugin offers exciting features that you’ll find fascinating! With this plugin, you can enhance your website with premium themes that perfectly match its style. You’ll have the freedom to customize various aspects of your FAQ section, like the FAQ Title, Toggle Icons, Category Title, FAQ Header & Body background, and content.

1. Premade Layouts with Multiple Modules
The ‘Ultimate FAQ Schema Pro Plugin provides an extensive selection of over 40 premade layouts with various modules. This allows you to effortlessly create engaging and professional FAQs for your website. Whether you prefer a clean and minimalist design or a more vibrant and interactive layout, you can choose the perfect combination to suit your needs and captivate your audience.

2. Support Accordion & Tabs Component
With the support for Accordions and Tabs, the plugin offers a wide range of premium templates to showcase your FAQs in an interactive and visually appealing manner. Accordions allow users to expand and collapse individual FAQ sections, while Tabs enable organizing FAQs into different categories. This feature encourages user engagement and makes it easy for visitors to find the information they are looking for, enhancing the overall user experience on your website.

3. Organized Group and Nested FAQs
The ‘Ultimate FAQ Schema Pro Plugin allows you to organize and nest your FAQs, providing a structured and intuitive format for users. By grouping related questions together, you can create a logical flow of information, making it easier for visitors to navigate and understand your FAQs. This feature simplifies the browsing experience, ensuring that users can quickly find the answers they need and reducing any potential confusion.

4. Individual icons for added visual appeal
With the ability to customize icons for each FAQ, you can add an extra layer of visual appeal to your FAQs. By choosing unique and eye-catching icons, you can make your FAQs visually distinctive and memorable. This feature not only enhances the aesthetic presentation of your FAQs but also helps users visually identify different sections or categories, improving navigation and overall user experience.

5. Personalize FAQs with Custom Color Palettes
The ‘Ultimate FAQ Schema Pro Plugin enables you to personalize your FAQs with custom color palettes. By selecting specific color themes for each FAQ, you can create a cohesive and visually pleasing FAQ section that aligns with your website’s design and branding. This customization option allows you to add a touch of uniqueness to your FAQs, making them visually appealing and reinforcing your website’s overall visual identity.

6. Custom Shortcode Generator
The plugin’s custom shortcode generator empowers you to unlock endless possibilities and transform your FAQ pages with ease. By generating custom shortcodes, you can create dynamic and versatile FAQ layouts that suit your specific needs. This feature gives you complete control over the appearance and functionality of your FAQ section, enabling you to design interactive and engaging layouts that perfectly integrate with your website. The flexibility offered by custom shortcodes opens up opportunities to create unique FAQ experiences and make your website truly stand out.

7. Premium support
We ensure fast, friendly, and priority support 24/7 throughout the year. Get your questions answered and issues solved by a dedicated team of WordPress experts.

SEO PLUGIN COMPATIBILITY

 • Yoast SEO.
 • The SEO Framework.
 • SEOPress.
 • Rank Math.
 • SEO Squirrly.

Below you can check the faq accordion, tabbed, and Schema example: (Screenshot)

Στιγμιότυπα

 • Ultimate FAQ Schema - Demo Preview.
 • Ultimate FAQ Schema - Accordion Preview.
 • Ultimate FAQ Schema - Tabs Preview.
 • Ultimate FAQ Schema - Slider Preview.

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 1 μπλοκ.

 • Ultimate FAQ Schema - Best Responsive Accordion, Tab, and Slider FAQ Solution (Elementor, Gutenberg Support)

Εγκατάσταση

AUTOMATIC INSTALLATION (THE EASIEST WAY)

To install this plugin, simply log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu, and click Add New. In the search field, type “FAQ Schema for WordPress” Once you get the plugin, you can install it by clicking “Install Now” and then “Activate”.

MANUAL INSTALLATION

 • Download the plugin
 • Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 • Navigate to the ‘Upload’ area
 • Select the plugin from your computer
 • Click ‘Install Now’
 • Activate the plugin in the Plugin dashboard

Συχνές Ερωτήσεις

What is Ultimate FAQ Schema WordPress Plugin?

The Ultimate FAQ Schema WordPress Plugin is a powerful tool designed to help website owners create and manage frequently asked questions (FAQs) in a structured and search engine-friendly manner. This plugin enhances the functionality of WordPress websites by providing a user-friendly interface for creating FAQs, optimizing them with schema markup for improved search engine visibility, and generating rich snippets in search results. It offers features like premade layouts, support for accordions and tabs, customizable icons and color palettes, organized grouping of FAQs, and a shortcode generator for advanced customization. The Ultimate FAQ Schema Plugin streamlines the process of creating informative and visually appealing FAQ sections, ultimately enhancing user experience and driving more traffic to the website.

How do I make a good FAQ page?

If you want to make a good FAQ page, you will need a well-structured Ultimate FAQ Schema markup, which you can get from this plugin. Apart from this, for a service-type site, you can create a separate page with common problems of your customers and use the FAQ of this plugin and customize it with the theme of your choice. It will be much better if you use the Accordion theme as it is user-friendly.

Does FAQ schema improve CTR?

When FAQ schema is correctly applied, it does improve your CTR rate over time. As FAQ snippets take more space in SERP and the additional real estate on the SERP leads to a higher CTR.

How do I add an Ultimate FAQ Schema in WordPress?

It’s really simple; you just need to install the FAQ Schema for WordPress plugin from your WP dashboard and activate it, just like any other plugin.

Is this plugin responsive?

Yes, it is fully responsive, and the Ultimate FAQ Schema for WordPress plugin is compatible with all media devices.

Where can I put the shortcodes?

You can put these shortcodes anywhere in the contents of your posts or pages.

Does it work with any theme?

Yes, it will work with any standard WordPress themes which are built on WordPress guidelines.

How can I add Accordion FAQs to my site?

After activating the plugin, you will see the Ultimate FAQ Schema menu on your WordPress admin panel. From here, select the accordion theme and add your FAQs.

How can I get support if the plugin is not working?

If you encounter any problems with our plugin or see that something is not working properly, simply do the following –

 • Test the plugin with a WordPress default theme and see if the error is caused by the theme you are currently using or not.
 • Disable all currently used plugins and check if the problem is still occurring.

If the above actions fail to solve the problem, you can submit a ticket on the Support page and describe your concern accurately. Make sure to specify the current version of your WordPress and plugin along with all other information that might help us solve your problem as quickly as possible.

Κριτικές

22 Μαρτίου 2024
Page states there is elementor support, but this plugin doesn't have an options page, nor does it actually have an elementor widget!
27 Φεβρουαρίου 2023
This plugin works and it's not heavy on resources. Well done and thank you!
13 Φεβρουαρίου 2023
Works easily, just as it is shown in his video, simple & effective!
Ανάγνωση όλων των 9 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Ultimate FAQ Schema – Best Responsive Accordion, Tab, and Slider FAQ Solution (Elementor, Gutenberg Support)” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0

 • Compatible with Rank Math SEO plugin.
  Ask AI to edit or generate…