Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

AI Content Generator: GPT3, ChatGpt

Περιγραφή

AI Content Generator ChatGpt WordPress Plugin – your ultimate solution for creating high-quality, SEO-optimized content. This advanced plugin leverages the power of OpenAI’s GPT-3 AI technology to write content for your website with ease.

With just a few clicks, you can generate articles, blog posts, product descriptions, and more, all in your desired tone and style. Say goodbye to writer’s block and hello to unlimited content possibilities.

This plugin is perfect for busy bloggers, marketers, and website owners who need high-quality content quickly and efficiently. The GPT3 AI Content Writer is designed to be user-friendly, with a simple and intuitive interface. You can also fine-tune the content to your specific needs using the built-in editor.

Optimize your website’s content for search engines with the GPT3 AI Content Writer’s SEO features. This plugin helps you create content that is keyword-rich and optimized for search engines, increasing your website’s visibility and helping you attract more traffic.

With the GPT3 AI Content Writer, you can save time and effort while still producing high-quality content for your website. Upgrade your content game today and see the difference for yourself.

If You have any Issue Contact Us

Στιγμιότυπα

  • Plugin Setting for where you add your api key eg.
  • Option on post edit screen to generate content.
  • After generate your content.
  • This is how content will look when you copy/paste into post content.

Εγκατάσταση

You can install this plugin like any other WordPress plugin.

  1. Download and unzip the latest release zip file.
  2. Upload the entire plugin directory to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress Administration.
  4. Go to Dashboard:-> GPT3 AI Content Writer

Κριτικές

Ανάγνωση όλων των 0 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“AI Content Generator: GPT3, ChatGpt” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές