Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

HTML to Post

Περιγραφή

If you use specific clause when you write a post or page, like signature or donation link like me, just download this plugin.

여러분이 서명이나 도네이션 링크 같은 특정한 구문을 포스트나 페이지에 자주 사용한다면 이 플러그인이 참 유용할 거에요.

In the same reason, you may want to include css or javascript code in specific pages. If you do not want to insert these code in every page, you can’t add the code into your theme file like single.php. You may copy and paste in every page you want or make some PHP code with conditional operator.

같은 이유로 CSS나 자바스크립트 코드를 특정 페이지들에 사용하실 수도 있겠죠. 여러분은 모든 페이지에 포함되길 원하지 않을 수도 있겠죠. 즉, 이러한 코드들을 single.php같은 테마 파일에 포함시키게 되면 예외 구문을 주게 되겠죠? 그럼 테마 코드가 지저분해질 거에요.

This plugin is made for those people. You can include HTML, CSS and JS file in the pages you want.

이 플러그인은 HTML, CSS, 자바스크립트를 원하는 페이지에만 삽입할 수 있답니다.

Official Page : HTML 2 Post

Usage

Activate this plugin / 플러그인을 활성화하세요

Download and activate this pluin

이 플러그인을 다운로드 하고 활성화 시키세요.

Make files / 파일을 만드세요

Make HTML, CSS or Javascript file to the directory /wp-content/uploads/sujin/html2post/(html|css|js).

HTML, CSS, 자바스크립트 파일을 /wp-content/uploads/sujin/html2post/ 하위의 html, css, js폴더에 만드세요.

Edit your posts or pages / 포스트나 페이지를 작성하거나 수정할 때

You can see metabox named ‘Choose External HTML’.

‘Choose External HTML’이라는 메타박스를 보세요.

Check the options / 옵션을 체크하세요.

  • HTML : If you don’t check the shortcode, this plugin will replace whole content with html file. If you check that option, this plugin will replace the shortcode with html file.
  • HTML : 숏코드 뭐시기라 나온 체크박스에 체크하면 저 숏코드를 쓴 부분이 html 파일로 대치될 거에요. 체크를 하지 않으시면 여러분이 작성한 포스트의 내용은 무시되고 모든 콘텐츠가 html로 대치되겠죠?
  • Every Section : Check the radio buttons that you want to insert in this post or page.
  • 모든 옵션 : 이 포스트/페이지에 추가할 파일을 선택하세요.

Στιγμιότυπα

  • Option metabox will be added in your admin page / 포스트나 페이지를 수정하거나 추가할 때 보이는 메타박스

Εγκατάσταση

  1. Download the plugin zip package and extract it (플러그인을 다운로드하여 압축을 해제해주세요)
  2. Put the folder named “two-dimensional-tag-cloud-sujin” under /wp-content/plugins/ directory (플러그인 디렉토리에 넣어주세요)
  3. Go to the plugins page in your WordPress admin panel and click “Activate” (플러그인 관리 페이지에서 활성화 시키세요)

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“HTML to Post” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

  • Original Version