Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

iSape

Περιγραφή

en
Plugin iSape is meant for the sale of conventional and contextual links in Sape.ru.
Features:
Support for both conventional and contextual links.
Placing links up to the text of page, after page of text in the widget and footer.
Widget course customizable.
Automatic installation of a plug and the rights to the sape folder on request.
Adjustment of amount of displayed links depending on the location.

ru
Плагин iSape предназначен для продажи обычных и контекстных ссылок в Sape.ru
Возможности:
Поддержка как обычных, так и контекстных ссылок.
Размещение ссылок до текста страницы, после текста страницы, в виджетах и футере.
Виджет конечно настраиваемый.
Автоматическая установка плагина и прав на папку сапы по желанию.
Регулировка количества показываемых ссылок в зависимости от места расположения.

Arbitrary section

A brief Markdown Example

Εγκατάσταση

Requirements:
Wordpress 2.3-2.6.3
PHP5, PHP4
Widget compatible theme, to use the links in widgets.

en
Copy the file iSape.php in wp-content/plugins .
In Plugins activate iSape.
In settings-> iSape enter your Sape Uid.
If you want to create a Sape folder automatically, coinciding with your Sape Uid.
Allow work Sape links, to specify how many references to the use of text after text, widget and footer.
Allow Sape context.
If you are adding content frequently , then content links of main page, tags and categories can return error.
If you frequently add content, the content of the main links, tags, categories can fly out in error.
For preventation of it switch on the option “Show context only on Pages and Posts”.
As required switch on Check – a verification code.
For activating widget you shall go to a design-> widgets, activate the widget iSape and point its title.

ru
Установка:
Скопировать файл iSape.php в wp-content/plugins/ вордпресса.
В плагинах активировать iSape.
В настройках->iSape ввести ваш Sape Uid.
По желанию создать автоматом папку Сапы, совпадающей с вашим Sape Uid.
Разрешить работу Sape links, указать сколько ссылок использовать до текста, после текста, в виджете и футере.
Разрешить Sape context.
Если часто добавляете контент, то контентные ссылки в главной,тегах,категориях могут получать статус эррор.
Для предотвращения включите опцию “Show context only on Pages and Posts”.
По мере надобности включить Check – проверочный код.
Для активации виджета нужно зайти в дизайн->виджеты, активировать виджет iSape и указать его заголовок.

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτικές

There are no reviews for this plugin.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“iSape” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές