Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Nginx Cache Controller

Περιγραφή

This plugin provides some functions of controlling Nginx proxy server cache.

Ασφάλεια

 • Making comment authors’ information ajaxed to prevent the information from caching.
 • Send no-cache header on password protected posts to prevent the posts from caching.
 • When a scheduled post is published, it will delete the cache through Ajax.

Controlling cache

 • Sending X-ACCEL-EXPIRES, you can specify the available period of the cache.
 • When you save your post and someone post comments, the cache is deleted automatically.
 • Add a menu on the admin bar to delete the cache.

Memo

 • Gets comment poster’s IP address by HTTP_X_FORWARDED_FOR header.
 • Fixes the issue that the permanent link setting includes index.php.
 • When the cache’s expiration period is more than 86400 sec, change the value of wp_verify_nonce() same as the period.

WP-CLI Support

Flush all proxy caches.
wp nginx flush

Show list of all proxy caches.
wp nginx list –format=csv

wp nginx list --format=json

See help.
wp help nginx

Γλώσσες

Contributor

Συντελεστές

This plug-in is not guaranteed though the user of WordPress can freely use this plug-in free of charge regardless of the purpose.
The author must acknowledge the thing that the operation guarantee and the support in this plug-in use are not done at all beforehand.

Επικοινωνία

 • https://github.com/miya0001/nginx-champuru

Στιγμιότυπα

 • Admin Panel
 • Adminbar

Εγκατάσταση

 • A plug-in installation screen is displayed on the WordPress admin panel.
 • It installs it in wp-content/plugins.
 • The plug-in is made effective.

Example of Nginx settings:

Allow X-ACCEL-EXPIRES for fastcgi.

  location ~ \.php$ {
    include    /etc/nginx/fastcgi_params;
    fastcgi_pass  unix:/tmp/php-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $vhost_root/$fastcgi_script_name;
    fastcgi_pass_header "X-Accel-Redirect";
    fastcgi_pass_header "X-Accel-Expires";
  }

Setting cache directory for reverse proxy.

proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=czone:4m max_size=50m inactive=120m;
 • The default path is /var/cache/nginx.
 • The default value of levels is 1:2.
 • You can change the cache path at the admin panel.

Setting the key for the reverse cache proxy.

proxy_cache_key "$scheme://$host$request_uri"
 • You can customize proxy_cache_key with nginxchampuru_get_reverse_proxy_key hook.

Κριτικές

3 Σεπτεμβρίου 2016 3 απαντήσεις
I've installed the plugin using WP 4.3.1 but I can't find the Options tab. How I am going to change the settings with no options tab?
Ανάγνωση όλων των 16 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Nginx Cache Controller” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

3.3.4

 • Checked in WordPress 6.1.1

3.3.1

 • Bug fix for PHP 7.2.x

3.2.0

 • Bug fix for PHP 7.x

3.2.0

 • Bug fix for WP-CLI

3.1.1

 • Tested up to wp4.1

3.1.0

 • Add filter for WP-API

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/3.0.0…3.1.0

3.0.0

 • list sub command supported csv and json

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.9.0…3.0.0

2.9.0

 • Add feed features.

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.8.0…2.9.0

2.8.0

 • Don’t load wp-cron.php when DISABLE_WP_CRON is defined.

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.7.0…2.8.0

2.7.0

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.6.0…2.7.0

2.6.0

 • refactoring

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.5.0…2.6.0

2.5.0

 • Up priority in the template_redirect hook

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.4.0…2.5.0

2.4.0

 • Bug fix. (SQL faild at RDS on the AWS.)

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.3.0…2.4.0

2.3.0

 • Bug fix. (Menu doen’t shown when DISALLOW_FILE_MODS is enabled.)

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.2.1…2.3.0

2.2.1

 • Add language Vietnamese (vi).

2.2.0

 • Add Grunt.
 • Update admin interface.

https://github.com/megumiteam/nginx-cache-controller/compare/2.1.0…2.2.0

2.1.0

 • Tested up to 3.8.

2.0.0

1.9.0

 • Add filter “nginxchampuru_db_cached_url”

1.8.0

 • Add WP-CLI Support

1.7.0

 • problem when redirect after clear cache fixed.
 • Add filter hook to the HTTP responce header.

1.6.1

 • Bug on SSL fixed

1.2.0

 • fix large site issues.(timeout when too many urls)
 • add like box to admin panel

1.0.0

 • Rename to “Nginx Cache Controller”
 • Cache Controll
 • Auto-Flush Cache

0.1.0

 • The first release.