Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Pagfort Boleto Bancário para WooCommerce

Περιγραφή

Como o Pagfort Boleto funciona

 1. Faça cobranças via boleto bancário através da API do SPC Protesto Nacional integrada com sua loja.

 2. Quando o cliente finaliza a compra, ele recebe o link para impressão do boleto.

 3. Os valores entram em nossa conta operacional antes de fazer o repasse para a sua conta.

 4. As transferências dos valores serão creditados em sua conta em D+1 (um dia) após o pagamento ser confirmado na rede bancária.

 5. Os boletos que forem emitidos utilizando o plugin Pagfort Boleto e não forem pagos, não serão cobrados pelo cancelamento e baixa do mesmo.

Quem é o SPC Protesto Nacional?

Somos uma empresa consolidada no mercado a mais de 10 anos atuando no ramo de emissão de boletos, gerenciamento de dívidas, restritivos de crédito e cobrança especializada e assessoria de cobrança, economizando tempo e dinheiro, com isso diminuindo sua inadimplência.

Quer saber mais sobre nós? Acesse nosso site.

Pagfort é um método de pagamento brasileiro desenvolvido pelo SPC Protesto Nacional.

Compatibilidade

Compatível com versões atuais do WooCommerce.

Este plugin requer o Brazilian Market on WooCommerce (Antigo WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil), para enviar dados do cliente como CPF ou CNPJ, além dos campos número e bairro do endereço (obrigatório o uso deste plugin);

Necessário a utilização da API REST do WooCommerce para o retorno automático do status de pagamento.

Possuir o SSL instalado e configurado em sua loja.

Ter instalado no seu servidor a extensão do php-curl e php-xml.

Instalação

Confira o nosso guia de instalação e configuração do Pagfort Boleto na aba Instalação.

Dúvidas?

Você pode esclarecer suas dúvidas usando:

Colaborar

Você pode contribuir com código-fonte em nossa página no GitHub.

Στιγμιότυπα

 • Configurações da API Rest.
 • Criação da chave da API Rest.
 • Configuração dos campos do checkout.
 • Configuração do plugin.
 • Pedido finalizado no ambiente de teste.
 • Pedido finalizado no ambiente de produção.
 • Configuração do site da API.

Εγκατάσταση

Instalação do plugin:

 • Envie os arquivos do plugin para a pasta wp-content/plugins, ou instale usando o instalador de plugins do WordPress.

 • Caso já tenha instalado e ativado os outros plugins requeridos, ative o plugin do Pagfort Boleto.

Requerimentos:

Configurações do Plugin Pagfort:

Com o plugin instalado acesse o admin do WordPress e entre em “Usuários” > “Adicionar novo” e crie um usuário para o Pagfort. (Ex: teste@pagfort.com)

Após a criação do usuário precisamos geras as chaves de API, acesse o admin do WordPress e entre em “WooCommerce” > “Configurações” > “Avançado” > “API REST”.

Clique no botão “Adicionar chave”, preencha a descrição para identificar de qual usuário pertence as chaves;

Selecione o usuário criado anteriormente;

Selecione a permissão de leitura;

Importante!

Clique no botão “Gerar uma chave de API” e não feche a página, é necessário completar as Configurações no site da API antes, caso contrário será preciso criar novamente uma chave da API Rest no WooCommerce.

Após a criação das chaves de API, no menu do admin, vá até “Configurações” > “Links Permanentes” e em “Configurações comuns”, marque qualquer outra opção que não seja a padrão e salve as alterações para que as novas URL’s sejam atualizadas.

Após completada a configuração, acesse o admin do WordPress e entre em “WooCommerce” > “Configurações” > “Pagamentos”, procure pelo plugin Pagfort e clique no botão “Gerenciar”, preencha as credenciais de acesso ao ambiente de testes ou de produção da API do SPC Protesto Nacional que lhe foram fornecidas, e salve as informações.

Após salvar as informações, faça um “Teste de conexão” para verificar a comunicação com a API.

Em caso de falhas em ser avisado automaticamente do pagamento, considere a seguinte modificação do seu arquivo .htaccess na raiz do site:

 • De -> RewriteRule . /index.php [L] para -> RewriteRule ^index.php$ – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]

 • De -> RewriteRule ^index.php$ – [L] para -> RewriteRule ^index.php$ – [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]

Configurações no site do SPC Protesto Nacional

Entre em sua conta no site do SPC Protesto Nacional e navegue até o menu “Minha Conta”, na aba “WooCommerce”, preencha as seguintes informações:

Endereço da sua loja (Ex: http://www.minhaloja.com.br);

As chaves da API REST que foram criadas, volte na sua loja copie sua “Consumer Key” e a “Consumer Secret” e cole nos respectivos campos e salve as configurações.

Isso é necessário para que a API retorne o aviso para sua loja, sinalizando que o boleto foi pago e o “Status do pedido” seja alterado para “Processando”.

Configurações adicionais do plugin:

 • Dias de vencimento (padrão 5 dias): Após a emissão do boleto o cliente tem o prazo de 5 dias para o pagamento, caso não tenha sido pago, o administrador deve fazer o cancelamento manualmente do pedido, automaticamente o boleto também será cancelado na API do SPC Protesto Nacional.
 • Desconto para o pagamento: Permite configurar um desconto padrão para as vendas realizadas com o Pagfort Boleto, máximo permitido de 99.99%.
 • Permitir cobrança: O administrador pode optar por fazer a cobrança deste boleto do seu cliente. Saiba mais sobre as formas de cobrança

Configurações do Plugin WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil

Com o WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil instalado e ativado você deve ir até “WooCommerce > Campos do Checkout” e configurar a opção “Exibir Tipo de Pessoa” como “Pessoa Física e Pessoa Jurídica”, marcar as opções “Exibir RG” e “Exibir Inscrição Estadual”.

Pronto, sua loja já pode receber pagamentos pelo Pagfort.

Συχνές Ερωτήσεις

Qual é a licença do plugin?

Este plugin esta licenciado como GPL.

O que eu preciso para utilizar este plugin?

 • Ter instalado uma versão atual do plugin WooCommerce.
 • Ter instalado uma versão atual do plugin WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil.
 • Possuir uma conta no SPC Protesto Nacional.
 • Certificado digital instalado (SSL).

Quais são os meios de pagamento que o plugin aceita?

Somente boleto bancário no momento.

Como enviar as informações de “CPF”, “CNPJ”, “Número” e “Bairro”, para o Pagfort Boleto?

Utilize o plugin Brazilian Market on WooCommerce (Antigo WooCommerce Extra Checkout Fields for Brazil).

Pagfort Boleto recebe pagamentos de quais países?

Apenas do Brasil.

O boleto foi pago e ficou com o status de “processando” e não como “concluído” nos pedidos do WooCommerce, como isso funciona?

O status do pedido encontra-se “processando” no momento que é confirmado o pagamento do boleto, jamais deve ser alterado automaticamente para “concluído”, o status deve mudar para “concluído” somente após ter sido entregue.

Ocorreu algum erro durante a finalização da compra

Ao tentar finalizar a compra ocorra algum erro, por favor, tente novamente ou entre em contato para obter ajuda.

É possível ativar a opção de Log de depuração nas configurações do plugin.
Com o log é possível saber qual o problema está ocorrendo com o plugin e sua instalação ou utilização.

Você pode abrir um tópico no fórum do plugin com o link do log (utilize o pastebin.com, gist.github.com ou qualquer outro editor on-line de sua preferência para salvar o conteúdo do log).

O status do pedido não é alterado automaticamente?

Sim, o status é alterado automaticamente para “Processando” quando o boleto for pago na API do SPC Protesto Nacional. Você deve alterar manualmente o status para “Concluído”.

Outras dúvidas sobre funcionamento do plugin?

Para outras dúvidas, abra um tópico no fórum do plugin com o link do seu arquivo de log.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Pagfort Boleto Bancário para WooCommerce” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0.0 – 2019/09/20

 • Versão inicial de lançamento