Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

ultimate activity bbpress

Περιγραφή

SPANISH: Con este plugin podras ver la actividad mas reciente en tu foro, el usuario que la escribio y el contenido, ademas podras ir a editar el tema o la respuesta. Con la versin Premium podrs ordenarlos por los mas viejos o ms nuevos, podrs ver la foto del usuario que lo escribio y tener acceso directo al link del tema o la respuesta,configurar la cantidad de palabras a mostrar en el contenido y tener la posibilidad de elimiar el post directamente.

ENGLISH: With this plugin you can see the most recent activity in your forum, the user who wrote and content, plus you can go to edit the topic or reply. With the Premium version you can sort them by the older or newer, you will see the picture of the user who wrote and direct access to link the topic or response, set the number of words to display in the content and be able to elimiar the post directly.

Στιγμιότυπα

  • https://ps.w.org/ultimate-activity-bbpress/assets/screenshot-1.png
  • https://ps.w.org/ultimate-activity-bbpress/assets/screenshot-2.png
  • https://ps.w.org/ultimate-activity-bbpress/assets/screenshot-3.png

Εγκατάσταση

SPANISH: Antes de instalar el plugin verifica que tienes instalado bbPress porque si no el plugin no te mostrara el dashboard.
Para poder administrar las opciones del plugin debes comprar su versin premium a tan solo $0,99 usd.

ENGLISH: Before installing the plugin verifies that you have installed bbPress otherwise the plugin will not show the dashboard.
To manage plugin options you must buy your premium version only $ 0.99 usd.

Κριτικές

There are no reviews for this plugin.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“ultimate activity bbpress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.