Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP-AutoSharePost

Περιγραφή

About this Plugin

A wordpress plugin to automatically share posts via twitter and facebook with a
CommentGrabber to grab all comments posted on a facebook post which is connected
with a blog post. The Comment Grabber requires wp-cron to run as a real cronjob
to work properly. See “Getting Started
under “Installation
to get more information.

Special Thanks

I want to thank all my colleageus at Checkdomain who
supported me to create this WordPress-Plugin

Feedback

Any feedback, comments or improvements are welcome. Feel free to contact me at
b.paap@checkdomain.de

If you have found any bugs or want to support this project with your bugfixes feel
free to fork this project and do a pull request. I will then review your changes
and merge them.

Future Plans

As soon as Google releases their API for Google+ I will implement a possibility
to share posts to Google+ as well.

If you have any whishes for more social networks/platforms to be included feel
free to contact me at b.paap@checkdomain.de

Information for Theme Designers

If you want to support this plugin in your theme and give facebook comments a
special appeareance you can check with something like this, if the current
comment is a facebook comment:

<?php if ($comment->comment_type == 'facebook'): ?>

Στιγμιότυπα

 • The WP-AutoSharePost Settings Page
 • The CommentGrabber Settings Page
 • A sample comment grabbed from facebook

Εγκατάσταση

To install this plugin in your working wordpress installation just download all
files and put them in a new folder e.g.: /wp-content/plugins/wp-autosharepost/

Getting Started

Just follow these steps to get things working for each of these social networks

Facebook

 1. Visit developers.facebook.com and create
  a new application. Please note, that you have to supply your domain where your
  blog is installed in the “App Domain” field and a complete URL like
  “http://yourdomain.com” in the “Website with Facebook Login” field.
 2. Visit http://[YOUR_DOMAIN]/wp-admin/options-general.php?page=wp-autosharepost-settings
 3. Copy and paste the “App ID” and “App Secret” shown on facebook for your application
  in the corresponding fields on the plugin settings page
 4. If you want to administrate a page then you can also provide the plugin with
  your your “Page ID
 5. Save the settings
 6. After saving request a new “Access Token” with the “Request Access-Token” Link on
  the plugin settings page
 7. Your Facebook App will now ask for access to manage your page. Grant it and
  you’re ready to share posts on Facebook.

Twitter

 1. Visit dev.twitter.com and create a new app
 2. Click on the “Settings“-Tab and locate “Application Type“. Here you have to
  change the “Access”-Level” to “Read and Write“. Save these settings.
 3. Go back to the “Details“-Tab and click “Create my access token” at the end
  of the page.
 4. Visit http://[YOUR_DOMAIN]/wp-admin/options-general.php?page=wp-autosharepost-settings
 5. Now copy and paste all needed settings. You need the “Consumer key“,
  Consumer Secret“, “Access token” and “Access token secret” to tweet your posts

Bit.ly

In order to support URL shortening for your twitter links you should enable bit.ly
by supporting the plugin with some valid login details.

 1. Visit bitly.com and sign up. If you are already registered
  log in now.
 2. Enter your bit.ly username in the corresponding field in the plugin settings
  page.
 3. Visit http://bitly.com/a/account and scroll down until you reach the “API Key
  headline. Copy and paste this code to the plugin settings page.

CommentGrabber

 1. To enable the Facebook CommentGrabber just visit the plugin settings page under
  http://[YOUR_DOMAIN]/wp-admin/options-general.php?page=wp-autosharepost-commentgrabber
 2. Check “Enable CommentGrabber” to enable the CommentGrabber.
 3. Specify an interval in which the CommentGrabber checks for new comments on
  Facebook.
 4. Check the “Auto-Approve new Comments” Option to approve every comment which
  comes from Facebook directly.
 5. Because the CommentGrabber uses the WordPress Cron it is highly recommended,
  that you switch to a normal cron before using the CommentGrabber. If you do
  not your users may be interupted while trying to access your page. Some
  Facebook requests may take some time to finish.

Συχνές Ερωτήσεις

None yet.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP-AutoSharePost” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

This is the plugin changelog from the beginning with version 0.1.1

0.3 (development)

Would like to hear your thoughts about my plans developing this plugin further.
Feel free to contact me and discuss any features with me.

 • PLANNED: Create a widget to show every facebook like for your shared post like
  other twitter widgets do. Maybe a twitter widget too, so that you don’t
  need to install another plugin.
 • PLANNED: WordPress Comment Postback to Facebook. Users can request an access
  token in their user profile, so that if they answer with a comment to
  a post this comment is automatically posted to the shared facebook post.

0.2.4

 • ADDED: An option to read more pages with the comment grabber.
 • FIX: Login issue with facebook

0.2.3

 • ADDED: Default messages for facebook and twitter. If auto sharing is enabled in
  a wordpress post the plugin will look for default messages. If they are
  set the post will be shared.

0.2.2

 • ADDED: Support for different posting types on facebook.com. You can now choose
  between ‘status’, ‘link’, ‘photo’. Currently unsure if ‘video’ will also
  be supported in the near future.
 • ADDED: Posting type can be set in options as default but can be changed in
  every article you create.
 • ADDED: Options to choose from different picture types and sizes to share.
 • ADDED: Comments from shared photos will be grabbed as well.
 • ADDED: Option to create a new album with every shared picture. Be carefull with
  this option because I don’t know what facebook will do if you create many
  albums. This is an option to prevent facebook cumulating your pictures.
 • FIX: Icons in post will only show up, if post was really shared on this social
  network. Before both icons were shown if the post was shared on any network.

0.2.1

 • ADDED: German language files
 • ADDED: Option to specify what type of message to share to facebook (link/status message)
 • FIX: When a Blogpost is created and directly published no messages were shared
  to social networks.

0.1.1

 • Initial Release of this plugin