Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WordPress WP-Advanced-Search

Περιγραφή

En français

WP-Advanced-Search fonctionne en anglais et en français
WP-Advanced-Search fonctionne avec un code court <?php WP_Advanced_Search(); ?> ou le shortcode [advanced-search] à ajouter dans la page de recherche du thème WordPress (search.php). Tout est entièrement paramétrable dans les réglages de WordPress (sous-menu ‘Advanced Search’). Disponible aussi pour WordPress MU (multisites).

Quelques exemples d’options existantes :

 • Choix des colonnes de recherche
 • Ordre des résultats modulable
 • Utilisation d’un algorithme de pertinence pour le classement final
 • Plusieurs types de pagination (classique, par clic avec “trigger” ou scroll infini)
 • Mise en surbrillance ou non des mots recherchés
 • Correction automatique des recherches
 • Autocomplétion et ajout automatique de mots dans l’index
 • Gestion des blocs à afficher dans les résultats
 • Plusieurs thèmes disponibles
 • Possibilité de rechercher une expression précise (mots entre guillemets)
 • Possibilité de rechercher des articles placés dans des catégories précises

Failles et vulnérabilités analysées par Florian Hauser de www.code-white.com, merci à lui !

For English people

WP-Advanced-Search works in English and in French
WP-Advanced-Search works with a simple code <?php WP_Advanced_Search (); ?> to add to the search page of WordPress (search.php). Everything is fully configurable in the settings of WordPress (sub-menu ‘Advanced Search’). Now available for WordPress MU !

Some examples of existing options:

 • Choice search columns
 • Flexible order results
 • Using a relevance algorithm for the final classification
 • Several system to display results (pagination, trigger or infinite scroll)
 • Highlight search terms, or not
 • Automatic correction of searches
 • Autocomplete option and automatic addition of words in the index
 • Manage blocks to display in the SERP
 • Several templates for result pages
 • Ability to write an exact search with words in quotation marks
 • Opportunity to show the results of specific categories

Vulnerabilities analyzed by Florian Hauser from www.code-white.com, thanks to him!

Στιγμιότυπα

 • “WP-Planification” dans le backoffice de Wordpress (BackOffice screenshot).
 • Panneau du widget (widget panel).
 • Exemple d’usage complet (for example : complete usage of plugin).
 • Exemple d’affichage différent (for example : another type of use of plugin).
 • Nouveau thème graphique (New template).
 • Options d’autosuggestion (autosuggest options).
 • Exemple d’autocomplétion (example for autocomplete query).
 • Usage du trigger pour afficher les résultats (example with trigger to display results).
 • Thème graphique complet “Google style” (complete template ‘Google style’).
 • Thème graphique en 2 ou 3 colonnes (template with 2 or 3 columns).

Εγκατάσταση

En français

1. Recopier le contenu de l’archive dans le répertoire des extensions (wp-content/plugins) et activer dans le panneau des extensions du backoffice de WordPress.
2. Régler les paramètres dans les options de l’extension.
3.1 Remplacer la boucle d’affichage de la page de recherche (search.php) par
<?php WP_Advanced_Search(); ?>.
3.2 Variante : remplacer la boucle d’affichage de la page de recherche (search.php) par
<?php echo do_shortcode(‘[advanced-search]’); ?>.
N.B. : Pensez à installer les index FULLTEXT si vous utilisez ce mode de recherche (lien en dessous du choix du type de recherche)

For English people

1. Copy the content of the archive in “wp-content/plugins” and activate the plugin.
2. Adjust the settings in the options.
3.1 Replace the display loop search page (search.php) by
<?php WP_Advanced_Search(); ?>.
3.2 Other solution: replace the display loop search page (search.php) by
<?php echo do_shortcode(‘[advanced-search]’); ?>.
NB: Remember to install the FULLTEXT index if you use this method of research (link below choosing the type of research)

Κριτικές

7 Φεβρουαρίου 2017
How the f am i suppose to understand and install this plugin
Ανάγνωση όλων των 5 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WordPress WP-Advanced-Search” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WordPress WP-Advanced-Search” έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WordPress WP-Advanced-Search” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .