Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP-DownloadManager

Περιγραφή

General Usage

 1. You Need To Re-Generate The Permalink WP-Admin -> Settings -> Permalinks -> Save Changes
 2. To embed a specific file to be downloaded into a post/page, use [download id="2"] where 2 is your file id.
 3. To embed multiple files to be downloaded into a post/page, use [download id="1,2,3"] where 1,2,3 are your file ids.
 4. To limit the number of embedded downloads shown for each post in a post stream, use the stream_limit option.
  1. Example: [download id="2" stream_limit="4"]
  2. This will only display the first 4 downloads for the post when rendered in a post stream, and display the full list of downloads when viewing the single post.
 5. To sort embedded downloads, use the sort_by and sort_order options.
  1. Example: [download id="2" sort_by="file_id" sort_order="asc"]
  2. This will sort the embedded downloads by file ID in ascending order.
  3. Valid values for sort_by are: file_id, file, file_name, file_size, file_date, and file_hits
 6. To choose what to display within the embedded file, use [download id="1" display="both"] where 1 is your file id and both will display both the file name and file desccription, whereas name will only display the filename. Note that this will overwrite the “Download Embedded File” template you have in your Download Templates.
 7. To embed files as well as categories, use [download id="1,2,3" category="4,5,6"] where 1,2,3 are your file id and 4,5,6 are your category ids.
 8. If you are using Default Permalinks, the file direct download link will be http://yoursite.com/index.php?dl_id=2. If you are using Nice Permalinks, the file direct download link will be http://yoursite.com/download/2/, where yoursite.com is your WordPress URL and 2 is your file id.
 9. The direct download category link will be http://yoursite.com/downloads/?dl_cat=3, where yoursite.com is your WordPress URL, downloads is your Downloads Page name and 3 is your download category id.
 10. In order to upload the files straight to the downloads folder, the folder must be first CHMOD to 777. You can specify which folder to be the downloads folder in Download Options.
 11. You can configure the Download Options in WP-Admin -> Downloads -> Download Options
 12. You can configure the Download Templates in WP-Admin -> Downloads -> Download Templates

Downloads Page

 1. Go to WP-Admin -> Pages -> Add New
 2. Type any title you like in the post’s title area
 3. If you ARE using nice permalinks, after typing the title, WordPress will generate the permalink to the page. You will see an ‘Edit’ link just beside the permalink.
 4. Click ‘Edit’ and type in downloads in the text field and click ‘Save’.
 5. Type [page_download] in the post’s content area.
 6. You can also use [page_download category="1"], this will display all downloads in Category ID 1.
 7. Click ‘Publish’

Download Stats (With Widgets)

 1. Go to WP-Admin -> Appearance -> Widgets
 2. The widget name is Downloads.

Build Status

Ανάπτυξη

Translations

Credits

Donations

 • I spent most of my free time creating, updating, maintaining and supporting these plugins, if you really love my plugins and could spare me a couple of bucks, I will really appreciate it. If not feel free to use it without any obligations.

Στιγμιότυπα

 • Admin – Downloads Embedded
 • Admin – Downloads Add
 • Admin – Download Manage
 • Admin – Download Options
 • Admin – Download Stats
 • Admin – Download Templates
 • Admin – Download Templates
 • Download Embedded
 • Downloads Page

Συχνές Ερωτήσεις

To Display Most Downloaded

<?php if (function_exists('get_most_downloaded')): ?>
  <?php get_most_downloaded(); ?>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the maximum number of files you want to get.
 • Default: get_most_downloaded(10);

To Display Recent Downloads

<?php if (function_exists('get_recent_downloads')): ?>
  <?php get_recent_downloads(); ?>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the maximum number of files you want to get.
 • Default: get_recent_downloads(10);

To Display Downloads By Category

<?php if (function_exists('get_downloads_category')): ?>
  <?php get_downloads_category(1); ?>
<?php endif; ?>
 • The first value you pass in is the category id.
 • The second value you pass in is the maximum number of files you want to get.

Default: get_downloads_category(1, 10);

Κριτικές

4 Ιουνίου 2024
We did a lot of research into the right plugin for this task, but there are some features you assume a pluign can just do. Like having a car. You assume it has a speedo, or that you can move the side mirrors. You never ask that. So we never asked the question: Can we as Manager of the Download Manager, see on a screen, what someone can view in their downloads? There is one way to do it, but if you have 200, 300, 3000 clients, their fix is, to create a page for EACH client…. that’s their answer. There is no list of users, on which you can click one, and view all their downloads.For a premium product, this is a staggering flaw. So let’s say you run a health and safety business, and each client gets their safety reports.You have no means to find out, if Company A was sent their document in their uploads. I mean, there is one way, but open to flaw yourself. By naming the Download document package correctly. But surely a list of users, you click the user and view all their downloads. Why is that not in the system already???
15 Νοεμβρίου 2022
Très bon plugin / Very great plugin
7 Φεβρουαρίου 2022 1 απάντηση
I change my rating because it refers to another plugin.
8 Απριλίου 2021 1 απάντηση
NOT ONLY THAT THEY DID NOT REFUND THE MONEY THAT THEY WERE LEGALLY OBLIGATED TO DO DURING 14DAYS PERIOD AFTER PURCHASING, AFTER THEIR PLUGINS HAD PROBLEMS TO FUNCTION, THEY asked for logins to fix it and they messed the whole website up. Will never do business again with them they just take your money and run away, Plugins are coded by idiots, it’s impossible to combine it to modern plugins or themes, they keep telling you to buy more plugins to make it work as it should. Seriously stay away from them.
14 Μαΐου 2020
Lightweight plugin that does exactly what it says. Shortcodes and Templates are very customisable. Remember to create a folder and upload your files via FTP first, then update Permalinks. After that works perfectly.
Ανάγνωση όλων των 36 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP-DownloadManager” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “WP-DownloadManager” έχει μεταφραστεί σε 3 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “WP-DownloadManager” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

Version 1.68.8

 • FIXED: Download Categories not parsing properly.

Version 1.68.7

 • FIXED: esc_attr()

Version 1.68.6

 • NEW: Add filter wp_downloadmanager_file_extension_image and wp_downloadmanager_file_extension_images_path
 • FIXED: XSS in download-manager.php. Props to Ngo Van Thien and Patchstack.

Version 1.68.5

 • FIXED: Validation of remote file to prevent Server Side Request Forgery (SSRF) as reported by WordPress Plugin Review Team

Version 1.68.4

 • NEW: Bump WordPress 5.4
 • FIXED: Unix timestamp sorting order

Version 1.68.3

 • NEW: Bump WordPress 5.3

Version 1.68.2

 • NEW: WordPress 4.7
 • FIXED: Pagination not working
 • FIXED: Remove eregi
 • FIXED: Remote file URL will get be broken, if the remote file URL gets really ugly

Version 1.68.1

 • NEW: Uses wp_kses_post() for better field sanitization

Version 1.68

 • NEW: Use translate.wordpress.org to translate the plugin
 • FIXED: Some WP doesn’t have wp_user_level because it has been deprecated

Version 1.67

 • FIXED: Notices

Version 1.66

 • FIXED: Notices in Widget Constructor for WordPress 4.3

Version 1.65

 • FIXED: Integration with WP-Stats

Version 1.64

 • NEW: Supports WordPress MultiSite Network Activate
 • NEW: Uses native WordPress uninstall.php
 • FIXED: Notices

Version 1.63

 • NEW: Added %FILE_EXT% template variable that output the file extension
 • FIXED: Editor button was outputting the wrong shortcode.
 • FIXED: ReferenceError: downloadssEdL10n is not defined if TinyMCE 4.0 is loaded outside the Add/Edit Posts/Pages.
 • FIXED: Added backward compatibility with [download=1] in order not to break older downloads.

Version 1.62

 • NEW: Uses Dash Icons
 • NEW: Supports TinyMCE 4.0 For WordPress 3.9
 • NEW: Added sorting to embedded downloads. Props ksze.
 • NEW: You can now choose to display file sizes in either binary base or decimal base (i.e. KiB vs KB), using either %FILE_SIZE or %FILE_SIZE_DEC; %CATEGORY_SIZE and %TOTAL_SIZE also have their _DEC counterparts.. Props ksze.

Version 1.61

 • FIXED: Added nonce to Options. Credits to Charlie Eriksen via Secunia SVCRP.

Version 1.60 (08-11-2010)

 • NEW: Display File ID In Message After Adding A File
 • FIXED: Bug In Remote File With Using Nice Permalink and File Name