Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

WP Kit CN

Περιγραφή

This plugin extends wordpress by a series of template tags and a few sidebar widgets.

此插件通过一系列模板标签和侧边栏Widget扩展了WordPress的功能。这些扩展都加强了多中文的支持。

插件页面关闭评论以后在论坛提供技术支持,论坛网址 http://sexywp.com/forum/

Documentation

See the detail in http://sexywp.com/wp-kit-cn-doc

The English version is available at http://sexywp.com/wp-kit-cn-doc-en

Extended Tags:

 • wkc_recent_comments() this tag will display a list of latest comments
 • wkc_recent_pings() this tag will display a list of recent pingbacks or trackbacks
 • wkc_recent_posts() this tag will display a list of recent posts’ name
 • wkc_most_commented_posts() this tag will display a list of posts which have most comments
 • wkc_random_posts() this tag will display a list of posts of random order
 • wkc_most_active_commentors() this tag will display a list of commentors who leave most replies in a few days, i.e. 15 days
 • wkc_recent_commentors() this tag will display a list of commentors who leave most replies in this week or month
 • wkc_related_posts() this tag output related posts
 • wkc_posts_in_the_same_categories() this tag output posts in the same category

扩展的标签:

 • wkc_recent_comments() 显示最新评论的标签
 • wkc_recent_pings() 显示最新回响的标签,包括pingback和trackback
 • wkc_recent_posts() 显示最新文章的标签
 • wkc_most_commented_posts() 显示评论最多的文章的标签
 • wkc_random_posts() 显示随机文章的标签
 • wkc_most_active_commentors() 显示n天内,评论最多的用户的标签
 • wkc_recent_commentors() 显示本周或者本月内评论最多的用户的标签
 • wkc_related_posts() 显示相关文章
 • wkc_posts_in_the_same_categories() 输出同一个分类下的文章

Sidebar Widgets:

 • Most Active Commentors Widget
 • Most Commented Posts Widget
 • Random Posts Widget
 • Recent Commentors Widget
 • Recent Comments Widget
 • Advanced Blogroll Widget

侧边栏Widget:

 • 最近n天评论最多用户Widget
 • 评论最多的文章Widget
 • 随机文章Widget
 • 本周或本月评论之星Widget
 • 最新评论Widget
 • 高级友情链接Widget

Στιγμιότυπα

 • This screenshot is the effect of the sidebar widgets cotained in this plugin. 如图为侧边栏Widget在Default模板的使用效果。
 • This screenshot is the effect of the admin page. 如图为后台管理页面。
 • This screenshot is the effect of the sidebar widget control panel. 侧栏Widget管理面板的效果图。

Εγκατάσταση

Installation Instruction

 1. Upload wp-kit-cn folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin WP Kit CN through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Setup the plugin under administation panel options/WP Kit CN (check option configurations section below).

安装步骤

 1. wp-kit-cn 文件夹上传到 /wp-content/plugins/ 目录
 2. 在 ‘插件’ 菜单中启用插件 WP Kit CN
 3. 在面板 设置/WP Kit CN 设定相关选项(详见选项设置小节)

Options Configuration

You can deside display the widgets in the available widgets list or not.

The other thing you can customize is the excerpt algorithm. For example, a post will be automaticly excerpted to 4 paragraphs and at most 400 words.

选项设置

您可以在后台通过设置来决定启用的Widget。

您可以选择是否启用插件中带有的摘要算法。

您还可以在后台设定自动摘要算法的参数,例如,文章摘要不超过3段,且不超过400字。

Συχνές Ερωτήσεις

为什么我看不到高级友链Widget

对于这个问题,我相当无奈,目前没有发现好的解决办法。根据一些用户的经验,在全新的WP上安装此插件是没有问题的,但是从低版本升级上来,这个最新的Widget可能会看不到。原因,我正在紧张地调查当中。

升级了你的插件,出现了Fatal Error?

目前为止,已经出现了几例类似的事故,错误提示中说,是高级友链Widget内部发生了函数重复定义问题。而我本人在WP2.5和WP2.6下调试,并未碰到此问题,所以,我根据猜测调整了插件的代码结构,请您升级到最新版本,如果仍然不奏效,我只能很遗憾地请您使用ftp在插件目录删除此插件,此步操作是安全的。

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“WP Kit CN” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2011年10月3日 22:51:00

 • 最近评论Widget有bug,导致HTML标签不配对,修复

2011年10月3日 20:09:00

 • 最新评论Widget用新的Widget API重写
 • 在Feed中添加相关文章列表功能 experimental
 • 在Feed中添加最新评论列表功能 experimental
 • 消除了一些后台Notice错误
 • 修复了插件在ozh admin menu下的菜单图标显示

2008年12月19日20:48:40

 1. 在Feed中输出相关文章功能
 2. 在Feed中输出最近评论功能
 3. 更换了边栏挂件的hook方式,希望解决升级后不能自动启用问题
 4. 改进了相关文章算法,正式公开
 5. 输出同一分类下的文章的函数
 6. 插件作者更换了域名,希望各位即时更新

2008年10月29日19:45:58

 1. 评论最多文章的bug已经消除。
 2. 给最近评论增加了屏蔽多个用户的功能。
 3. 给随机文章标签增加了选择类型的功能,区分“日志”和“页面”。

2008年10月23日13:35:39

 1. 输出最近评论者功能不能区分年份,已解决。
 2. 在没有mb_strlen函数的系统中出现调用错误,已解决。

2008年9月19日19:12:48

 1. 更改了构造函数的写法,兼容了PHP 4.0
 2. 添加了输出某个分类下的文章的模板标签
 3. 添加了输出相关文章的模板标签
 4. 给有能力的用户提供了一个可以替换默认get_permalink函数的接口
 5. 修正了文章字数很短的时候,仍旧会出现Read More的bug

2008年9月1日18:16:23

 1. 增加了对ozh的admin drop down menu的支持;
 2. 改变了插件结构,去除了后台启用Widget的功能,此功能多余。
 3. 增加了widget加载条件预判,解决redeclare的问题
 4. 修改了语言包,捕获了几个没有翻译的串;

2008年8月30日12:46:57

 1. 将所有的widget后台页面的字体都调整到12px;

2008年8月29日21:30:42

 1. wkc_recent_comments()标签增加了xformat的支持,允许用户自己指定链接的格式;
 2. 给最新评论Widget添加了xformat支持,允许用户自己指定链接的格式;
 3. 修改了最新评论Widget后台界面的字号,看得更清楚了^_^;
 4. 修改了对应更新的语言包;
 5. 版本号上升到8.8.29,但是我认为这些更新还不足够升级哦~~;

2008年8月28日23:59:27

以下为尝试解决的问题的列表(√代表解决,×代表为解决)

 1. 评论榜widget添加两个选项before和after——√
 2. 摘要算法自定义“按照字数”“按照段落数”“综合控制”——×
 3. 调查一下是否与wp-statistics冲突——×
 4. 活跃评论者中要过滤掉PB/TB——√
 5. 升级后,新的widget无法显示的问题——×
 6. 热评文章增加“是否显示评论数”的选项——√
 7. 最近留言用户应该可以控制数量——√
 8. 允许关闭摘要算法——√