Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Violet Custom Post Meta

Περιγραφή

To avoid plugin territory warning for CPT and Meta Boxes, This is a great choice for you. Violet Custom Post Meta adds necessary CPT, Meta, Texonomy to develop awesome portfolio theme.

Post Types:

 • services
 • skill
 • portfolio
 • testimonial
 • team
 • partner

Note that this plugin function can be modify as your choice by filter Hooks.

Hook Lists :

vcpm_{post_type}_params //to modify post type args.
vcpm_portfolio_category_params //to modify portfolio texonomy.
vcpm_meta_fields_{post_type} //provides ability to add, remove, modify meta fields.
vcpm_meta_box //Provides ability to create, delete and modify meta box.
vcpm_meta_fields_control //Fields styte, presentation can be modify.

Στιγμιότυπα

 • Supports input type text, radio, checkbox, range.
 • Portfolio Category and Image picker.
 • Field type checkbox, radio.
 • Field type select option.
 • General meta box register args.

Εγκατάσταση

Just install and active the plugin. Custom meta you can use in you theme as by wordpress rules.

Meta fields list can be checked by plugins /includes/class-vcpm-meta.php

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions

Just install and active the plugin. Custom meta you can use in you theme as by wordpress rules.

Meta fields list can be checked by plugins /includes/class-vcpm-meta.php

Can I use both Portfolio image and link?

No, When you select portfolio image, Portfolio link would be hidden.

How to modify meta box render style

Use vcpm_meta_fields_control hook. It accept max 3 arguments ($html,$fields,$post).

<?php
  function example_callback( $html, $fields, $post ) {
    foreach ($fields as $field) {
      $value = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true);
      // Actions you need to do
    }
    return $html;
  }
  add_filter( 'vcpm_meta_fields_control', 'example_callback' 1, 3 );
?>
I need samply query code

Hear is sample query code for portfolio post types and their meta.

<?php
//Portfolio post and meta query
$args = array( 'post_type' => 'portfolio');
$loop = new WP_Query( $args );
while ( $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
  $post_id = get_the_ID();
  $terms = get_the_terms( $post_id, 'portfolio_category' );
  $post_custom = get_post_custom($post_id);
  $portfolio_title = get_the_title();
  $portfolio_sub = $post_custom["sub_name"][0];
  $portfolio_img = $post_custom["portfolio_img"][0];
  $portfolio_link = esc_url($post_custom["portfolio_link"][0]);
  $portfolio_thumb_url = '';
    $portfolio_thumb_url = wp_get_attachment_url( get_post_thumbnail_id() );
  }
?>

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Violet Custom Post Meta” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

1.0

Initial release.