Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Zigaform – Form Builder lite

Περιγραφή

Zigaform is a flexible and Ultimate free WordPress form plugin which allows you to build responsive forms on few minutes using a simple yet powerful drag-and-drop form creator. Also it provides amazing form elements and skin live customizer that makes you to build professional forms. Also it provides an administration section where site admins manage tons of form options. It’s really easy to customize and you don’t need programming skills.

Zigaform is a 100% mobile responsive contact form solution, so your contact forms will always look great on all devices (mobile, tablet, laptop, and desktop).

Features (Lite version):

 • drag and drop or click to add fields to form
 • Drag-and-drop reordering
 • Full skin customizer with live preview
 • 42 professional form elements (Standard Fields)
 • create custom form fields
 • Simple, yet effective, logic-based anti-SPAM system
 • Automatically stores form entries in your WordPress database
 • Manage form entries in the WordPress dashboard
 • Send form submissions to multiple emails
 • Shortcode works on any Post or Page
 • Customized Confirmation Messages
 • Redirect to a WordPress Page or a URL
 • Confirmation Email Receipt to User
 • Multiple field layout options. Arrange your fields in two, three, or a mixture of columns.
 • Embed Multiple Forms on a Post/Page
 • Dinamic validation for your form (email, letter, numbers and so on)
 • Advanced conditional logic feature
 • Wizard forms supported. real-time wizard form editor with live preview (two themes available)
 • multiple forms in one wordpress page
 • graphic chart entry report by form
 • advanced search for entries
 • Import and export your custom forms
 • option to duplicate forms
 • over 650 custom fonts with live preview
 • over 769 icons to use on your form elements
 • detailed entries report by form
 • Use your own CSS (if you want)
 • ajax powered forms
 • Bootstrap integrated
 • Get live email notifications on form submissions
 • Unlimited forms
 • upload images and files via ajax
 • retina activated
 • Advanced grid system for building forms
 • Duplicate form function
 • switch ajax submit to post submit
 • toured guide option
 • Accept multiple files uploads using the forms
 • Many form templates available
 • Multi Language support (Spanish, Italian, French, Russian, German, Portuguese, Chinese)
 • Fully responsive form
 • Cross Browser : ie8, ie9, ie10, chrome, firefox, safari, opera
 • No programming skills required
 • Easily add/delete/edit/manage forms, fields, entries and tons of features
 • Language Switcher
 • rollback changes

Field Types

Zigaform has tons of field types to make a great form that will help your website succeed for you.

 • Text input (single line)
 • Textarea (multiple lines)
 • Checkbox
 • Radio (multiple choice)
 • Select dropdown
 • HTML
 • File Upload
 • Columns
 • File Upload
 • Image Upload
 • Password
 • Slider
 • Range
 • Spinner
 • Captcha
 • Recaptchaç
 • hidden field
 • star rating
 • color picker
 • date picker
 • Time picker
 • Date and Time
 • ReCaptcha
 • Prepended, Appended textbox
 • Panel
 • Divider
 • Heading
 • Wizard buttons
 • Switch
 • Dinamic Checkboxes
 • Dinamic Radiobutton

All of these field types are included in the free version!

Conditional logic

Zigaform provides a visual editor for conditional logic. Show only the fields you need to make your forms easy, and maximize conversions.

When creating a form, you want to make sure to only show and only require the necessary information. Forms with fields that are not always needed can be confusing. Conditional groups, applied to fields allow your forms to adapt to user input, as it is entered.

Entries

 • Manage submitted entries in WordPress dashboard
 • Bulk Export to CSV
 • Bulk Delete
 • Advanced Filtering
 • Search across all entries
 • Collect submitted data as well as date submitted and IP Address

Customized Confirmation Messages

 • Control what is displayed after a user submits a form
 • Display HTML-formatted text
 • Redirect to a custom URL

Notification Emails

 • Send a customized email to the user after a user submits a form
 • Additional HTML-formatted text to be included in the body of the email
 • Automatically include a copy of the user’s entry

Zigaform Form Builder Premium
If you like Zigaform Form Builder Lite, you might want to give our premium offering a try. All features locked on express version are unlocked on premium version:

 1. Filter and search records
 2. One-click form duplication. Copy a form you’ve already built to save time
 3. PDF feature
 4. Export entries to a CSV file
 5. Extended HTML documentation.
 6. Priority Support and upgrades.

Try out Zigaform Form Builder Premium

More info in http://www.zigaform.com

** EXTENSIONS

 1. Animation effects Add-On: You can animate your fields adding many animation effects. Also you can set up the delay and other options (pro version)
 2. WebHooks Add-On: You can use the WebHooks Add-On to send data from your forms to any custom page or script you like. This page can perform integration tasks to transform, parse, manipulate and send your submission data to wherever you choose. If you are developing an application that needs to be updated every time a form is submitted, WebHooks is for you. The advantage of WebHooks is that the passing of data is immediate and you can pass all submitted form data at once. – https://zapier.com/page/webhooks/ (pro version)

features

Quickly build and design your WordPress forms using the form editor. Select your fields, configure your options, and easily embed forms on your WordPress powered site using the built in tools.

Multi-Page Forms

The page break field allows you to break up your form into multiple pages and even show a progress bar that let’s your user know where they are in the process.

Form Settings

Easily configure the title, description, settings and confirmation message using the form settings.

Advanced Fields

Sometimes standard form fields just don’t cut the mustard. That’s where the advanced fields come in.. from capturing names, addresses and phone numbers to email addresses, website URL’s and even file uploads. The advanced fields are here to make your life even easier.

Standard Fields

Need a text field, paragraph field, drop-downs, checkboxes and some radio buttons? We’ve got you covered. Our standard fields consist of all the major form field types.

Completely FREE!

Zigaform Forms is completely free to be tested, used, or contributed to.

Control Every Element

An abundance of settings so you can fine tune every part of your form: from general settings down to individual fields, submit actions and emails.

Developer Friendly

Built with developers in mind with hundreds of functions, action hooks, and filters that developers can use to create their own custom functionality.

Effortless WordPress Integration

Add a Zigaform Form to your site easily with a widget, shortcode, template function, or append it automatically to any content you choose.

Translation Ready

Translation-ready, for easy conversion to any language. Ask us about our special incentives for translators interested in joining the team.

RESPONSIVE DESIGN

Zigaform designs are carefully crafted to fit all your devices. Be it mobile, iPad or a PC, Zigaform makes sure that your forms are readable and interactive to get maximum conversion rate.

All of the elements are designed using either CSS or font icons. Meaning, your forms will look simply stunning on retina and high resolution devices. Say goodbye to pixelations and glitches and enjoy an interface that scales.

INTUITIVE FORM BUILDER

With the simple and intuitive drag and drop form builder, you don’t need any coding experience. Just arrange form elements and customize the settings and you are good to go. Change themes or designs with just clicks of a few buttons.

But if you know your way around CSS you can enter your custom code directly into the form settings.

HEAVY ON SECURITY

Zigaform has built-in security for strictly fighting spams and bots. Built on top of transparent nonce security, honeypot and tamper protection, it is almost impossible to pass an automated submission.

Still not satisfied? Go ahead and optionally use Google reCaptcha or simple Math Challenge on your form.

FAST & SCALABLE

Minified resources are loaded only when needed and are “enqueued” on the footer to keep your website as fast as it was, leaving a minimum footprint.

Our system can easily handle many form elements with conditional logic .

 

** OVERALL FEATURES

 

** DRAG AND DROP FORM BUILDER

Zigaform comes with a drag and drop builder that allows you to easily build forms in minutes, not hours. You can easily add and remove form fields with just one simple click. You can easily re-arrange them as needed with drag & drop. All forms created with zigaform are 100% responsive and mobile-friendly. You have the ability to create multi-page forms, add file-upload, create smart conditional logic, and so much more.

With the simple and intuitive drag and drop form builder, you don’t need any coding experience. Just arrange form elements and customize the settings and you are good to go. Change themes or designs with just clicks of a few buttons.

 

** SMART CONDITIONAL LOGIC [PRO VERSION]

Zigaform provides a visual editor for conditional logic. It allows you to create smart dynamic forms that help you collect the most relevant information. With conditional logic, your forms will dynamically change based on the selections the user makes while filling out your forms. You can choose to show or hide fields based on a selected item. The goal of our conditional logic is to allow you to create smart powerful and useful forms that give you the best results.

 

** COST ESTIMATION & PAYMENT / MATH LOGIC

If you want to create easily beautiful and powerful cost estimation and payment forms on your website. Check my other item: Zigaform Estimation (https://codecanyon.net/item/zigaform-wordpress-calculator-cost-estimation-form-builder/13663682)

 

** AUTOMATED NOTIFICATION E-MAILS

Zigaform allows you to create custom email notifications to get notified when new entries are submitted. Personalize these emails by editing the subject, writing the message, and including options like entry details, carbon copy and tons of options.

 

** ADVANCED GRID SYSTEM

Zigaform offers an advanced grid system to allows you to create unique form layouts in a fully customizable and responsive grid system. It supports unlimited grid nesting.

 

** MULTI-PAGE FORMS (WIZARD FORM) [PRO VERSION]

The page break field allows you to break up your form into multiple pages and even show a progress bar that let’s your user know where they are in the process.

 

** 42+ ADVANCED FIELDS

Zigaform has tons of field types to make a great form that will help your website succeed for you.
* Text input (single line) * Textarea (multiple lines) * Checkbox * Radio (multiple choice) * Select dropdown * HTML * File Upload * Columns * File Upload * Image Upload * Password * Slider * Range * Spinner * Captcha * Recaptcha * hidden field * star rating * color picker * date picker * Time picker * Date and Time * ReCaptcha * Prepended, Appended textbox * Panel * Divider * Heading * Wizard buttons * Switch * Dinamic Checkboxes * Dinamic Radiobutton

 

** CAPTCHA SPAM PROTECTION

Zigaform offers support for Google reCaptcha to prevent spammers and spambots. Spam prevention is one of the first steps in WordPress security. If spambots are able to break through your security efforts, they can alter the content of your site, inject malicious code, or even remove your ability to log in.

To protect your site, you want to make it as easy as you can for your visitors to fill in your contact form, while making it as hard as possible for spambots to get through your security.

 

** DETAILED SUBMITTED ENTRIES

This plugin allows you to view submitted entries within the WordPress admin area, and send submitted form data via email. Other options include a custom autoreply and filters to strip unwanted data. Zigaform also enables you to use built-in or custom validators to force specific data from the user.

Some key features: * Bulk Export to CSV * Bulk Delete * Advanced Filtering * Search across all entries * Collect submitted data as well as date submitted and IP Address

 

** FULLY RESPONSIVE DESIGN

Zigaform designs are carefully crafted to fit all your devices. Be it mobile, iPad or a PC, it makes sure that your forms are readable and interactive to get maximum conversion rate.

All of the elements are designed using either CSS or font icons. Meaning, your forms will look simply stunning on retina and high resolution devices. Say goodbye to pixelations and glitches and enjoy an interface that scales.

 

** CONTROL EVERY ELEMENT

An abundance of settings so you can fine tune every part of your form: from general settings down to individual fields, submit actions and emails.

 

** EFFORTLESS WORDPRESS INTEGRATION

Add a Zigaform Form to your site easily with a widget, shortcode, or append it automatically to any content you choose.

 

** TRANSLATION READY – MULTI LANGUAGE SUPPORT

Translation-ready, for easy conversion to any language. it supports Spanish, Italian, French, Russian, German, Portuguese, and Chinese

 

** HEAVY ON SECURITY

Zigaform has built-in security for strictly fighting spams and bots. Built on top of transparent nonce security. it is almost impossible to pass an automated submission.

Still not satisfied? Go ahead and optionally use Google reCaptcha or simple Captcha on your form.

 

** FAST & SCALABLE

Minified resources are loaded only when needed and are “enqueued” on the footer to keep your website as fast as it was, leaving a minimum footprint.

Our system can easily handle many form elements with conditional logic.

Zigaform is quickly becoming a popular choice among users and developers. It allows you to quickly create beautiful contact forms and comes with all the goodies you would need from a premium form builder.

 

** FREE SUPPORT AND UPGRADES. [PRO VERSION]

Their support is immaculate and the zigaform is one of the best you’ll find for WordPress. Highly recommended for WP users of all backgrounds & experience levels.

 

** WHAT MAKES ZIGAFORM GREAT?

 • The unlimited number of forms, fields, emails, actions, or submissions.
 • A bulk of settings so that you can fine-tune every part of your form: from general settings to individual fields, submit actions and emails.
 • Really easy to use and can be easily used by beginners.
 • Comes with a drag-and-drop builder that allows you to build contact forms, donation forms, subscription forms, and surveys within minutes.
 • Offers tons of customization options including the ability to use custom CSS and HTML code.
 • More than just a contact form plugin. Helps improve website speed and security.
 • Allows you to create multi-page forms that can be used to divide long forms which improve user experience and usability.
 • Unlimited the amount of submissions/entries allowed for each form.
 • Allows you to customize everything you want including field labels, CSS, and the HTML code.
 • Offers support for Google reCaptcha to prevent spammers and spambots.
 • Allows you to create complex forms with conditional logic.
 • Over 42 field types to choose from.
 • Ajax-powered form submission allows your users to submit the form without a refresh or redirection.
 • Offers dozens of customization features.
 • No restrictions on the number of forms or submissions or fields.
 • Support for Google reCaptcha to prevent spam.
 • It is translation ready and can be easily translated to any language.
 • Comes with a JavaScript Datepicker input field.
 • Send a confirmation receipt email to the user.
 • Fully customize the forms by editing the CSS yourself.
 • Easily export entries and submissions to a CSV file.
 • Shortcodes can be used on any page, post or even widgets.
 • Allows you to set up data validation for the forms.
 • Send a copy of the submitted message to the user.
 • Allow users to attach files to their messages.
 • Customize the “Reply-To” email address.
 • Add additional data about the sender like IP address and Date/Time to the message.
 • Zigaform gives you an effortless WordPress integration. You can add a zigaform Forms to your site easily with a shortcode, widget, template function, or append it automatically to any content you choose.
 • It is translation-ready, for easy conversion to any language.
 • Style customizations: Its visual styler lets you change the look and feel of your form. You can change field colors and sizes, add backgrounds and borders, and more.
 • Enhanced features: The plugin is constantly being improved with more advanced features. With Zigaform, the possibilities for creating a powerful form are endless.
 • Developer friendly: If you’re a developer who needs to customize your form to any extent for clients, Zigaform might be the right solution.
 • 100% responsive forms: Your WordPress forms will always look great on any size device.
 • Optimized for speed: it is highly optimized for web and server performance. It doesn’t negatively impact the page speed of your site.
 • Ease of use: it comes with a drag and drop form builder that lets you create 100% mobile responsive forms without having you to touch a single line of code. It’s the easiest and most intuitive form builder
 • Enhanced functionalities: The plugin is continuously improved with enhanced functionalities. The team at Zigaform takes security very seriously.
 • Documentation is available: Best of all, you can find an extensive documentation on the zigaform website, which comes in handy if you need any assistance on using the form or troubleshooting the commonly found errors.
 • Zigaform lets you create unlimited forms with essential field types including single line text, email, URL, paragraph text, radio, checkbox, dropdown, and reCaptcha.
 • It saves your time and increases form completions by preloading data in your forms.
 • Build complex forms with conditional logic. You can automatically hide or show fields or entire pages in your form based on selections your users make. [PRO VERSION]

Tags

ajax forms, responsive, form generator, form creator, form, forms, simple forms, professional forms, quick forms, form builder, form designs, contact form, validation, form builder, contact form builder, form manager, form creator, form generator, contact us, contact forms plugin, contact form plugin, bootstrap forms, jquery forms, ajax, confirmation mail, template, captcha, redirect, mailchimp, recaptcha, html, avada, bootstrap, builder, design, database, divi, email, embed, email template, elementor, conditional email, layout, marketing, validation, visual composer, bootstrap layout, magento, bootstrap with validation, bootstrap example, laravel, drupal, codeigniter, codecanyon, drag and drop, commerce, for word, in salesforce, oracle, salesforce, with conditional logic, builder form, news, maps

Στιγμιότυπα

 • Main form editor panel
 • Form detailed entries report
 • Saved forms in list
 • graphic chart entry report by form
 • CV submission example
 • Wizard form example
 • custom skin example
 • Building Conditional logic on admin panel
 • Building wizard form on admin panel
 • smartphone preview of the form

Εγκατάσταση

There are 2 ways to install. Please follow the steps below:

Via FTP

 1. After your download unzip Zigaform Form Builder Lite from your download .zip
 2. Open your FTP client
 3. Upload the Zigaform Form Builder folder to /wp-content/plugins/ directory on your hosting server
 4. Activate the Zigaform Form Builder plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 5. Configure the plugin by going to the Zigaform Form Builder menu that appears in your admin menu

Via backend of WordPress

 1. After your download, log into backend of your WordPress
 2. Go to Plugins > Add New
 3. Click the Upload link
 4. Click Browse and locate the file that you downloaded and click Install Now
 5. After WordPress has finished unpacking the file click on Activate Plugin
 6. After the plugin has been activated you will notice a new menu item on the left hand navigation labelled Zigaform Lite

Συχνές Ερωτήσεις

How do I create a form?

 1. Click on the Zigaform lite sidebare menu > click on add new form button
 2. A pop-up will appear, enter the title of your form
 3. Drag and drop or click to add form elements to form
 4. Tune your options and click on save form button to save your changes
 5. A pop-up with shortcode will appear. just copy the shortcode and paste to your post/page.

Κριτικές

20 Ιουνίου 2020
After working with this plugin and after finishing the page, I just wondered where in the world i missed this wonderful plugin all these years!!! Such a wonderful plugin. Maybe the outlook of the working dashboard could be seen robust. But the outcome is awesome. I have tried dozens of plugin for the forms, and found everything lacked or hitched somewhere somehow. But this one... Believe me. So many options and so many details... And most of all (almost 90%) absolutely free. Tons of thanks to all the "Contributors & Developers". God bless you guys.
19 Δεκεμβρίου 2018
keine Nachbearbeitung, keine ordentliche Auswertung, keine Abfrage auf andere Wege machbar. Also nur als Kontaktformular oder andere Einmal-Formulare nutzbar.
20 Αυγούστου 2018
Great plugin. Had an issue with customer email after updating and support was very quick to release a new/fixed update. Huge amount of features in the free version. If my customers start asking for similar functionality I will upgrade to pro.
23 Ιουλίου 2018
This plugin doesn’t work unless you're using a template. It allows you to open any of the templates and you can even make some changes, but when you save it and return to it, your new form will not open. The developer of this plugin is not at all helpful… initially they told me that the problem could be due to incompatibility with my other plugins or theme, when the documentation for Zigaform (which I read before purchasing) CLEARLY states that there will not be any issues with incompatibility. After pointing that out, the developer then requested ALL of my website and FTP login credentials in order to poke around and TRY to diagnose the problem. Being unwilling to do that because it would compromise the security of my website, I asked about other troubleshooting options and was told there were none. When I asked for a refund, they stopped responding to me. My suggestion to anyone considering this plugin… DON’T. Keep your money and find something better.
20 Ιουλίου 2018 2 απαντήσεις
Hi I’m having issues figuring out how exactly to set up the confirmation email to customers. Your site is bare so there is no information there and I don’t want to leave a 1 star until I’ve reached out to you. It says: Customer email Recipient mail (Choose field to receive notification (field needs to have email validation)) And there is nothing to select. I added a place that says “email” in my form so I’m not sure where to go from here, and I’d like to get this working asap. Thank you.
20 Απριλίου 2018
Used this form on 2 websites I have built. If I had an issue, they resolved it in a timely manner.
Ανάγνωση όλων των 12 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Zigaform – Form Builder lite” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

2.6

 • First release

2.9.6

 • issue when refresh preview

2.9.6.7

 • issue when color picker

2.9.8

 • added more features

3

 • new admin panel skin
 • custom radio button and checkbox

3.1.3

 • issue related to bootstrap conflict

3.2

 • new features

3.4

 • variables in modal

3.7.6.5

 • minor changes

3.7.9.9

 • minor changes

3.8

 • minor changes

3.8.4

 • ip issue when it has more than 20 character

3.8.9.7

 • minor changes

3.8.9.9

 • minor changes

3.9.1

 • fast load of field options

3.9.1.2

 • minor changes

3.9.1.3

 • minor changes

3.9.1.7

 • minor changes

3.9.1.9

 • minor changes

3.9.2.4

*added custom reply to mail messages

5.3.5

 • minor changes