Δημιουργήστε και μοιραστείτε μοτίβα για κάθε WordPress ιστότοπο.

Anyone can create and share patterns using the familiar block editor. Design helpful starting points for yourself and any WordPress site.

Ή Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.