Defender Security – Malware Scanner, Login Security & Firewall

Περιγραφή

Defender adds the best in WordPress plugin security to your website with just a few clicks. Stop brute force login attacks, SQL injections, cross-site scripting XSS, and other WordPress vulnerabilities and hacks with Defender’s malware scanner, antivirus scans, IP blocking, firewall, activity log, security log, and two-factor authentication (2FA) login security.

No longer do you have to go through hideously complex security settings and get a virtual PhD in security. Defender adds all the hardening and security recommendations you need.

Security Recommendations

Defender starts with a list of one-click hardening techniques that will instantly add layers of protection and security to your site.

Αποκλείστε τους χάκερς σε κάθε επίπεδο:

 • Two-factor authentication (2FA) – App verification, backup codes, lost device email, WooCommerce 2FA, and Web Authentication
 • Login masking – change the location of WordPress’s default login area
 • Login lockout – failed login attempts lockout
 • Malware scanner – scan WordPress core files for modifications and unexpected changes
 • Security Headers – Add an extra layer of defense security and protect against common attacks like: XSS, code injection, and more
 • 404 Detection – automated block of bot IPs
 • Configs – Create your ideal Defender security settings and export / import saved configs to any other site
 • Geolocation IP lockout – block users based on location and country (IP blocking)
 • WordPress Security Firewall – block or allowlist IPs
 • Disable trackbacks and pingbacks – spam prevention
 • Core and server update recommendations – stay on top of your system
 • Antivirus scan – scan for active security threats and viruses
 • Disable file editor – if they get in, they won’t get far
 • Hide error reporting – don’t reveal your security issues
 • Update security keys – reset on-demand
 • Prevent information disclosure – why tell them what you have
 • Prevent PHP execution – because it’s daaaangerous
 • Resolve security recommendations and issues in bulk
 • Google reCAPTCHA – easy to add, stop fraud and abuse – including BuddyPress and WooCommerce.
 • Pwned Password Check – Protect against compromised passwords.
 • Force Password Reset – Force users with selected roles to reset passwords.
 • User Agent Banning – Block bad bots and user agents from accessing your site.

Learn The Ropes With These Hands-On Defender Security Tutorials

WordPress Security Scans

Defender’s free malware scanner checks WordPress for suspicious code and malware. The Defender scan tool compares your WordPress install with the master copy in WP directory, reports changes and lets you restore the original file with a click.

Two-Factor Authentication (2FA)

Easily add an extra layer of protection to your WordPress sites with Defender’s range of two-factor authentication (2FA) features. Including: mobile app verification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy), backup code generation, lost device emails, WooCommerce 2FA, Biometric Authentication (fingerprint/facial recognition), and Hardware Key Authentication (USB security keys).

Google reCAPTCHA Integration

Add reCAPTCHA to your login / registration pages, lost password forms, and post comments in a couple of steps to up security and help protect from fraud and abuse. Select reCAPTCHA type, language, location, and style to suit. As well as Google, Defender also supports the following reCAPTCHA types:

 • BuddyPress reCAPTCHA
 • WooCommerce reCAPTCHA

Firewall and IP Manager

Keep your site safe with Defender’s IP manager and firewall. Manually block specific IPs, import a list of banned IPs and set automated timed and permanent lockouts. Defender makes it easy to block and unblock specific locations quickly thanks to its advanced firewall (WAF).

Προστασία σύνδεσης

Brute force login attacks are no match for Defender. Limit login attempts to stop users trying to guess passwords. Permanently ban IPs or trigger a timed lockout after a set number of failed login attempts.

Απόκρυψη σελίδας σύνδεσης

Defender makes it easy to move your login screen to a custom URL. Not only does login screen masking improve security, but it also lets you white label your login user experience and improves branding.

Force Password Reset

Password Reset enables you to force all users with selected roles to reset their password at any time. Especially helpful if you suspect a possible data breach on your site.

User Agent Banning

Add user agents to the block or allowlist and stop bad bots from spamming and scraping your site. All major search engines and special network bots are allow-listed out of the box. Easy to set up, Defender does all the security work, no editing of the .htaccess file required.

Security Headers

Security headers protect your site against the most likely types of attacks, such as: XSS, code injection, cross site scripting, and more. You can enable the following headers:

 • X-Frame-Options
 • X-XSS-Protection
 • X-Content-Type-Options
 • Strict Transport
 • Referrer Policy
 • Permissions-Policy

Περιορισμός 404

Defender detects when bots are being used to scan your site for vulnerabilities and shuts them down. The 404 limiter lets you stop the scan by detecting when a bot keeps visiting pages that do not exist, which can also save you from a giant strain on your site’s performance.

Ειδοποιήσεις και αναφορές

Defender runs surveillance and sends security notifications with information that matters.

Reduce Setup Time With Saved Configs

The configs module allows you to save your Defender configurations and reapply them to your other sites in just a few clicks. You can create and save an unlimited number of security configurations.

Pwned Password Check

Protect your site against password leak attacks. Entered passwords are checked against public database breach records. If a password is identified as compromised, the user will be asked to change it.

What Do People Say About Defender?

★★★★★
“I found other pro security plugins a bit too fiddly for my taste…I’m delighted with Defender” – KeithADV

★★★★★
“Thank you for bringing back a free and easy to use 2-Factor Authentication after Clef! Defender helps keep me aware of my sites security.” – awijasa

★★★★★
“Defender’s interface is very intuitive with warnings that are very helpful” – djohns

★★★★★
“Defender Recently blocked over 3000 attacks in one week without any noticeable impact on the website. WPMUDEV knocking it out of the park on this one.” – David Oswald

Secure Websites, More Trust, Better Profit

Your visitors expect a super-safe extra secure website when deciding whether or not to make a purchase or submit information. If visitors don’t trust your site, they will leave without completing a transaction.

If you’re running a business website or eCommerce store privacy, security, uptime and trust are essential.

Defender is here to help you: it’s a one of a kind WordPress security plugin that makes web security easy for anyone, for free!

 • Google two-factor authentication (2FA)
 • Web Authentication
 • Ρυθμίσεις προστασίας και ασφάλειας με ένα κλικ
 • Σάρωση και επισκευή πυρήνα WordPress
 • Malware scan
 • Ongoing firewall protection
 • Google reCAPTCHA
 • Security headers
 • One-click configs
 • Απόκρυψη σελίδας σύνδεσης
 • Pwned Password Check
 • IP Blocklist manager and logging
 • Απεριόριστη σάρωση αρχείων
 • Timed Lockout brute force login attack shield for login protection
 • 404 περιορισμός για τον αποκλεισμό των σαρώσεων ευπάθειας
 • Ειδοποιήσεις και αναφορές αποκλεισμού IPs

Defender is built to make security simple: it makes your WordPress site harder to hack and it’s insanely easy to set up. Run a security scan and implement recommended changes in one-click, for added security in mere minutes.

All the above is free and will secure WordPress for you. If you need extra security for your WordPress site, you should get WPMU DEV Membership.

Our Membership gives you access to Defender Pro – which features automated scanning, scheduled malware scans for Core, themes, plugins and other files, audit logs, firewall protection, Blocklist monitoring – alongside Snapshot Pro cloud backups, the Hub with automated plugin, theme and core updates and safe-upgrade scans, all our premium WordPress plugins, 24/7 WordPress support and if your sites already been hacked our team of security experts will clean it up at no additional cost.

It’s an incredible deal, and you can find out more here.

A Note From Defender

Hey! This is Defender, your trusted solution for WordPress security and hack prevention. I’m part of the WPMU DEV team, a superhero-suite of WordPress plugins, services, and support. Here are some of our other free plugins:

 • Smush – Image Compression and Optimization
 • Forminator – Form, Quiz, Poll and Survey Builder
 • Hummingbird – Page Speed Optimization
 • Hustle – Pop-ups, Slide-ins and Email Opt-ins
 • SmartCrawl – SEO checker, Analyzer and Optimizer

And if you need ALL our Pro plugins AND 24/7 WordPress support, get WPMU DEV membership! You can try it free for 30 days: wpmudev.com

My superhero friends run the WPMU DEV Blog, your source for the very best WordPress tutorials. If you need to be in the know about WordPress, check it out.

Thanks for looking at Defender, and I look forward to hardening your site and making it safer than ever.

Enjoy, The Defender

Σχετικά με εμάς

WPMU DEV is a premium supplier of quality WordPress plugins and themes. For premium support with any WordPress related issues you can join us here:
https://wpmudev.com/

Don’t forget to stay up to date on everything WordPress from the Internet’s number one resource:
WPMU DEV Blog

Έι, κάτι ακόμα… ελπίζουμε να σας αρέσουν οι δωρεάν προσφορές όσο αγαπάμε να τις φτιάχνουμε για σας!

Στιγμιότυπα

 • Malware scans and one-click hardening recommendations.
 • Layered security recommendations let your harden your site with a few clicks.
 • Συγκρίνει την εγκατάσταση του WordPress με τον επίσημο κατάλογο και επαναφέρει τα αρχικά αρχεία με ένα κλικ.
 • Χρησιμοποιήστε την επαλήθευση σε 2 βήματα για να προστατεύσετε τους λογαριασμούς σας με το τηλέφωνό σας.
 • IP blocklisting, 404 limiter and Timed Lockout attack shield.

Εγκατάσταση

 1. Upload the wp-defender plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. Configure and manage using the defender menu item in the WordPress dashboard.
 4. Done!

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει να επιλέξω τον Defender σε σχέση με άλλα πρόσθετα ασφαλείας;

Defender is built to add all the best hardening and security recommendations used by the pros without having to become a security expert. This means you get all the most effective and proven protection methods other services provide with fewer settings, on-click hardening and faster setup.

Είναι ο Defender το μόνο βήμα που πρέπει να κάνω για να εξασφαλίσω την ασφάλεια του WordPress ιστότοπού μου;

Hackers and bot attacks are not the only threat to your site. No matter what security plugin or service you use, always be prepared with a secure backup stored in a safe location away from your live site. Security does not protect from hosting outages, server errors and accidentally lost or damaged data. We recommend Snapshot. Defender with scheduled managed backups is the best way to keep your site safe.

Does Defender protect against harmful bots?

Yes! Defender’s Firewall gives you robust site protection and security by allowing you to block bad bot IPs.

Can I use Defender with other security plugins?

You can. Just make sure not to enable the same security features in the third-party plugin, that you also have enabled in Defender, as this might cause conflicts.

Is Defender compatible with WordPress Multisite?

Yes! The plugin is fully compatible with a multisite installation. It can be network enabled and managed from the network admin.

Does Defender offer spam protection?

A high percentage of Trackbacks and Pingbacks are spam. Defender allows you to easily disable both, giving you added security and protection.

Will my site be protected from DDoS attacks?

Yes. Defender’s IP banning, IP lockouts, and 404 detections can identify DDoS attacks and block bad IPs.

I’ve locked myself out of my admin panel, what can I do?

Add the code below to your theme’s function.php file, which you’ll find in the main directory of an active theme. Replace “YOUR IP HERE” with your IP address. Use a site like whatsmyip to get your IP.

add_filter( 'ip_lockout_default_whitelist_ip', function ( $ips ) {
 $ip  = 'YOUR IP HERE';
 $ips[] = $ip;
 return $ips;
} );

Help! I was already hacked. What should I do?

WPMU DEV’s expert support can advise you on how to clean up your site if it’s been hacked. Create a new thread in our support forum, or start a free 7 day trial of Defender Pro to get access to 24/7 live support.

I have another question, where’s the best place to get help?

Please open a new thread in Defender’s support forum. Our support team is always happy to help!

Κριτικές

4 Σεπτεμβρίου 2022
I started using this plugin instead of WP Armour because the author claims it works with Forminator contact form. I receive spam emails through my website almost daily. As for support, I never did get a good answer as to why this is happening and how to fix it.

80

22 Αυγούστου 2022
muy fácil de usar al momento de configurar, es muy buena herramienta para proteger WP
18 Αυγούστου 2022
I loved you guys since day one but over these past few years you just keep on charging more and more for all of your plugins and keep taking features away from the free versions. Cerber does 9 out of 10 things for free. You do 5 out 10... I wanted to come back but much like Smush & Branda I must go back to something else. WPMU still acting like the greatest thing in WP since sliced bread ;(
30 Ιουλίου 2022
I appreciate the recommendations and the explanations. Defender helped me lock down the config and related top-level files, which not all WordPress security plugins do. Great plugin!
7 Ιουλίου 2022
So far the plugin is helping a lot, I liked the functionalities and effective blocks more, we are in tests to actually subscribe to the plugin because so far it is paying off a lot.
22 Ιουνίου 2022
I use Defender for a multisite installation and it gives me peace of mind that I can protect my network. I have tested quite a few security plugins but settled on this one because it is packed with features. I don't need multiple plugins to do the same job.
Ανάγνωση όλων των 233 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Defender Security – Malware Scanner, Login Security & Firewall” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Defender Security – Malware Scanner, Login Security & Firewall” έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Defender Security – Malware Scanner, Login Security & Firewall” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

3.3.1 ( 2022-09-21 )

 • Enhance: 2FA security improvements
 • Enhance: IP detection
 • Enhance: Replace Google fonts with Bunny fonts for GDPR compliance
 • Enhance: Membership detection
 • Fix: Defender User Agent banning

3.3.0 ( 2022-09-05 )

 • New: Google reCAPTCHA integration with BuddyPress plugin
 • New: Google reCAPTCHA for WooCommerce Checkout
 • Enhance: Add new Delete Lockouts button
 • Enhance: Prevent brute force attack through 2fa
 • Enhance: Wildcard for User Agent
 • Enhance: Add new checkbox for User Agent Lockout to Firewall notification
 • Enhance: Disable Delete button for active theme
 • Enhance: Vulnerability when scanned using OWASP tools
 • Fix: WebAuthn not working automatically on Subsites when it is enabled in Network for Multisite
 • Fix: WebAuthn devices unregistered from user profile if salt keys are updated
 • Fix: Audit log not capturing event on few themes during login or logout
 • Fix: Google reCAPTCHA triggers on Rest API and prevents adding new user for WooCommerce

3.2.0 ( 2022-08-04 )

 • New: WooCommerce integration with 2FA
 • New: Disable 2FA for a specific user
 • New: Use URL for image in 2FA > Custom Graphic
 • Enhance: Unsubscribe links in email notifications
 • Enhance: White label email notifications
 • Enhance: White label 2FA backup codes file
 • Enhance: 2FA summary section
 • Enhance: Configure 2FA for Super Admin users on multisite
 • Enhance: Check HTML Entity for 2FA > App Title
 • Enhance: Description for 2FA > User Roles option
 • Enhance: Hide Cancel-tooltip while scanning
 • Enhance: Include string comments for translators
 • Fix: 2FA throwing a blank page
 • Fix: Password Reset Link for user fails when Google reCAPTCHA location is set for Lost Password
 • Fix: Wrong Malware scan reports when there are identical plugin slugs at wp.org
 • Fix: Google reCAPTCHA verification fails if the form is submitted after 2 minutes – token expiration issue

3.1.2 ( 2022-07-20 )

 • Fix: WAF status not showing correctly
 • Fix: Notification scheduler error
 • Fix: Plugin support link error

3.1.1 ( 2022-07-05 )

 • Fix: Notifications module error

3.1.0 ( 2022-07-04 )

 • New: YubiKey Authentication
 • Enhance: Distinguish Pro and Free plugins with the same slug
 • Enhance: Mobile styling for 2FA form
 • Enhance: Replace the Support link with a variable
 • Enhance: Update the default allowlist of IP addresses
 • Enhance: Upgrade vendor packages
 • Fix: Wrong confirmation message on Firewall logs screen
 • Fix: Defender notification recipients aren’t associated with users
 • Fix: Configs not applied from the Hub
 • Fix: Scan HUB synchronization
 • Fix: Notification bulk action is not working
 • Fix: Pwned Password updated with simple password on Profile page
 • Fix: Storing the MaxMind DB file path relatively instead of a full path

3.0.1 ( 2022-06-14 )

 • Fix: Beehive Pro plugin flagged issues

3.0.0 ( 2022-06-06 )

 • New: Biometric Authentication
 • New: Giveaway Opt-in for Free version
 • Enhance: PHP version upgrade
 • Enhance: Compatibility with WordPress 6.0
 • Enhance: WP-CLI command to show Scan details
 • Enhance: Update SUI to the latest version
 • Fix: Audit events logged not showing after applying some date range

Changelog for previous versions.