Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

HTMLPress

Περιγραφή

🌟 Embrace the Future with “ShortcodeHub” – Your Ultimate All-in-One Shortcode Builder! 🌟

🚨 Attention “HTMLPress” Users! 🚨

We want to thank you for being a part of our journey with “HTMLPress.” However, we’re excited to share a game-changing upgrade that will revolutionize the way you build your WordPress website!

🎉 Introducing “ShortcodeHub” – Your All-in-One Solution 🎉

Say goodbye to the complexities of managing multiple plugins and welcome the simplicity and versatility of “ShortcodeHub.” It’s time to take your website to new heights with unmatched shortcode functionalities and seamless integration!

💡 Why “ShortcodeHub” Outshines “HTMLPress”? 💡

All-Purpose Shortcode Builder: “ShortcodeHub” isn’t just about hooks – it offers a comprehensive array of pre-built shortcodes for sliders, galleries, buttons, and more! From basic elements to powerful post query builders, there’s no limit to what you can create.

User-Friendly Interface: No coding knowledge? No problem! “ShortcodeHub” features an intuitive frontend interface, making shortcode creation a breeze for beginners and experts alike.

Future-Proof Compatibility: Tested up to WordPress version 6.2.2, “ShortcodeHub” ensures seamless performance with the latest WordPress releases, keeping your website up-to-date and secure.

Endless Customization: Tailor every shortcode to match your brand’s identity effortlessly. The range of customization options in “ShortcodeHub” guarantees your website stands out from the crowd.

Developer-Friendly Features: “ShortcodeHub” empowers developers with a robust query builder, custom shortcode library creation, and more! Unlock unparalleled flexibility to shape your website exactly as you envision.

Supercharge Website Performance: “ShortcodeHub” optimizes your website for speed and responsiveness, ensuring a delightful user experience on all devices.

Global Reach Made Easy: With full translation support, “ShortcodeHub” breaks language barriers and opens your website to a worldwide audience.

🚀 Upgrade to “ShortcodeHub” Today! 🚀

The time is now to embark on a new shortcode adventure with “ShortcodeHub.” Our powerful, all-in-one solution has everything you need to create visually stunning and interactive content.

🔗 Upgrade Link: Get ShortcodeHub

🔒 “HTMLPress” Deprecation 🔒

While “HTMLPress” served you well, we’re officially deprecating the plugin and encouraging all users to transition to “ShortcodeHub.” For continued support and access to cutting-edge features, it’s time to make the switch.

🗓️ Timeline for Transition 🗓️

Starting from 8 August 2023, “HTMLPress” will no longer receive updates or support. To ensure uninterrupted functionality and take advantage of the powerful features in “ShortcodeHub,” make the upgrade without delay.

✨ Embrace the Future of Shortcodes ✨

Join thousands of satisfied users who have already embraced the future of shortcode creation with “ShortcodeHub.” Say hello to enhanced creativity, streamlined workflows, and a world of possibilities!

🌟 Upgrade to “ShortcodeHub” today and unleash the true potential of your WordPress website! 🌟

Στιγμιότυπα

Εγκατάσταση

  1. Download the plugin
  2. Extract the contents of the zip file
  3. Upload the contents of the zip file to the wp-content/plugins/ folder of your WordPress installation
  4. Activate the HTMLPress plugin from ‘Plugins’ page.

Συχνές Ερωτήσεις

How to use snippet?

You can use it with shortcode. It’ll work everywhere where the showtcode works.

Not able to see front end editor?

Goto General -> Permalinks setting and just save the settings. It re-generate the permalink structure.

Where the snippets are stored?

Snippets are stored in files not in database. In /uploads/ direcotry the /htmlpress/ directory it created. And store the files in post id directory. E.g. You have crate the module which id is 42 then the files are stored in uploads directory like /uploads/htmlpress/42/. Only .html, .js & .css files are created.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“HTMLPress” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1.1

  • Improvement: Added the deprecation notice into the readme file.

0.1.0

  • Initial release.