Αυτό το πρόσθετο δεν έχει δοκιμασθεί με τις 3 τελευταίες κύριες εκδόσεις του WordPress. Μπορεί να μην αναπτύσσεται ή να υποστηρίζεται άλλο και να έχει προβλήματα συμβατότητας με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του WordPress.

Motiforms

Περιγραφή

WARNING

If you are not developer this plugin is not for you. Motiforms do not provide any WordPress admin interface to creating forms.

Features

 • Handle form logic
 • Field sanitization
 • Field validation
 • Built in html rendering helpers
 • Flexibility
 • Based on advanced Symfony framework

Get started

To create simple contact form paste code bellow to your functions.php file. And paste [contact] shortcode to your contact page.

use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\EmailType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextareaType;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\SubmitType;

class ContactForm {

  /**
   * Form instance
   *
   * FormType
   */
  private $form;

  /**
   * ContacForm constructor
   *
   * @return ContacForm
   */
  public function __construct() {

    $this->define_hooks();
  }

  /**
   * Create and process contact form
   *
   * This method is executed by wp action hook.
   * It will be executed only on page which has contact
   * shortcode.
   *
   * @return void
   */
  public function controller() {

    global $post;

    // Check if current view is page and page has content shortcode
    if ( is_page() && has_shortcode( $post->post_content, 'contact' ) ) {

      $factory = mf_get_factory();

      // Create form
      $this->form = $factory->create();

      // Add fields to form
      $this->form->add( 'full_name', TextType::class );
      $this->form->add( 'email', EmailType::class );
      $this->form->add( 'message', TextareaType::class );
      $this->form->add( 'submit', SubmitType::class );

      // Get request object
      $request = mf_get_request();

      // Handle request
      $this->form->handleRequest( $request );

      // Check if form is valid
      if ( $this->form->isSubmitted() && $this->form->isValid() ) {

        // Get data from the form
        $data = $this->form->getData();

        // Define filters
        $filters = array(
          'full_name' => FILTER_SANITIZE_STRING,
          'email' => FILTER_SANITIZE_STRING | FILTER_SANITIZE_EMAIL,
          'message' => FILTER_SANITIZE_STRING,
        );

        // Fields sanitization
        $sanitized_data = filter_var_array( $data, $filters );

        // Perform action with form data e.g. send an e-mail

        // Redirect user with success parameter to prevent double submitting form
        wp_safe_redirect( $this->get_redirect_url() );
      }
    }
  }

  /**
   * Render contact form.
   *
   * This method is executed by contact shortcode.
   *
   * @return string
   */
  public function render() {

    $success = filter_input( INPUT_GET, 'success', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT );

    if( '1' === $success ) {
      return sprintf('<h2>%s</h2>', __('Thank you for submitting the form. We will contact you shortly.') );
    }

    $form_view = $this->form->createView();

    $engine = mf_get_engine();

    return $engine['form']->form( $form_view, array('attr' => array('novalidate' => 'novalidate') ) );

  }

  /**
   * Method executed by constructor to define hooks and
   * create and render contact form.
   *
   * @return void
   */
  private function define_hooks() {

    add_action( 'wp', array( $this, 'controller' ) );

    add_shortcode( 'contact', array( $this, 'render' ) );
  }

  /**
   * Build url for form redirect
   *
   * @return string
   */
  private function get_redirect_url() {

    $url = get_permalink();

    $query = parse_url($url, PHP_URL_QUERY);

    // Returns a string if the URL has parameters or NULL if not
    if ($query) {
      $url .= '&success=1';
    } else {
      $url .= '?success=1';
    }

    return $url;
  }
}

// Initialize contact form
new ContactForm();

Εγκατάσταση

 1. Visit Plugins > Add New
 2. Search for “Motiforms”
 3. Install and activate “Motiforms”
 4. Go to get started section to see a simple example.

or

 1. Download plugin from wordpres.org repository or release section.
 2. Upload the motiforms directory to your /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the”‘Plugins” menu in WordPress
 4. Go to get started section to see a simple example.

Συχνές Ερωτήσεις

Installation Instructions
 1. Visit Plugins > Add New
 2. Search for “Motiforms”
 3. Install and activate “Motiforms”
 4. Go to get started section to see a simple example.

or

 1. Download plugin from wordpres.org repository or release section.
 2. Upload the motiforms directory to your /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the”‘Plugins” menu in WordPress
 4. Go to get started section to see a simple example.
Where I can find documentation?

Documentation for Motiforms can be found on github wiki pages.

Κριτικές

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το πρόσθετο.

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Motiforms” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Σύνοψη αλλαγών

0.1.0

 • Motiforms