Yoast SEO

Περιγραφή

Βελτιώστε το SEO του WordPress σας: Γράψτε καλύτερο περιεχόμενο και αποκτήστε μια πλήρως βελτιστοποιημένη WordPress ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Yoast SEO.

YOAST SEO: THE #1 WORDPRESS SEO PLUGIN

Supercharge your website’s visibility and attract organic traffic with Yoast SEO, the WordPress SEO plugin trusted by millions worldwide.

With those millions of users, we’ve definitely helped someone like you! Users of our plugin range from owners of small-town bakeries and local physical stores to some of the world’s largest and most influential organizations. And we’ve done this since 2008!

Yoast SEO Free provides the essentials to kickstart your SEO, and the Yoast SEO Premium plugin and its extensions unlock extra tools and functionality to take your SEO to the next level.

SEO FOR EVERYONE, MADE BY SEO EXPERTS

SEO is the most consistent and cost-effective website traffic source, but it can be a challenging and complex maze. Luckily, you don’t have to do this alone. We’re here to help!

Yoast’s mission is SEO for everyone. Whether you’re a beginner or a seasoned expert, Yoast SEO equips you with all the essentials to navigate the complexities of SEO, turning those challenges into opportunities for growth and success.

STAY ON TOP OF SEO WITH NEW FEATURES

Creating engaging and optimized SEO titles and meta descriptions has never been easier, faster, and more precise! With the AI title & meta description generator, you’ll save much time. The feature is available for Yoast SEO Premium users.

WHY YOAST SEO?

Are you agonizing over the intricate details of search engine optimization? Are you losing sleep trying to crack the code of SEO algorithms? Is the ever-evolving landscape of SEO leaving you overwhelmed and behind the curve?

These are the everyday struggles website owners face when trying to master the art of SEO and gain that coveted top spot in search results.

With Yoast SEO, you can overcome these challenges and unlock extraordinary gains:

 • Beat the competition: Leave your rivals in the dust with our powerful SEO tools. Outperform industry competitors and enjoy the traffic and recognition you deserve.

 • Streamline your SEO strategy: Bid farewell to the complexities of SEO. Yoast SEO handles the technical aspects, such as canonical URLs and meta tags, automating essential optimizations behind the scenes. Unleash your focus on creating captivating content that connects with your audience.

 • Climb those rankings: Use advanced features like XML sitemaps, title and meta description templating, and Schema.org structured data integration. Empower search engines to fully understand your website, helping you reach the top of search results.

 • Optimize content mastery: Yoast SEO offers comprehensive analysis tools that help elevate your content’s SEO and readability. Get powerful insights and actionable recommendations to craft helpful content that resonates with readers and search engines.

LET’S GO OVER KEY FEATURES IN YOAST SEO

Yoast SEO helps you do WordPress SEO in many ways. Let’s take a look!

QUICK AND EASY SETUP TO GET YOU STARTED

Setting up Yoast SEO is smooth, hassle-free, and doesn’t require any advanced knowledge! Our step-by-step configuration walks you through the essentials, helping you get up and running quickly.

You’ll be prompted to fill in details about your site during the setup. This enables Yoast SEO to translate all this information into structured data, which helps search engines better understand your content and website!

Are you already using another SEO plugin? Transitioning from other plugins to Yoast SEO is a breeze. We’ve designed it to be seamless, ensuring you don’t lose critical data.

TAKING CARE OF YOUR TECHNICAL SEO NEEDS

Although technical optimization is a big part of SEO, it’s not easy. We understand that only some people who work on SEO are experts or have the time to dive into the technical aspects of a website. That’s why Yoast SEO handles much of the technical optimization, freeing up your time to work on other parts of your website, like writing helpful content.

 • Get automated technical SEO improvements, like optimized meta tags, right out of the box.

 • Add canonical URLs to tell search engines which content they should show when you have pages with similar content.

 • Get advanced XML sitemaps, making it effortless for search engines to understand your site structure and index your web pages effectively.

 • Get best-in-class Schema.org structured data integration, significantly increasing your chances of getting visually rich search results that attract more users.

 • Take complete control over your site’s breadcrumbs, allowing visitors and search engines to navigate your website seamlessly.

 • Significantly improves your website’s loading times, courtesy of our innovative data management techniques tailored for WordPress.

 • [Advanced] Yoast SEO comes with crawl settings that optimize how search engines crawl your site and reduce its carbon footprint. This lowers your site’s environmental impact and contributes to a sustainable web.

WRITE AWESOME CONTENT THAT USERS AND SEARCH ENGINES LOVE

Unlock the full potential of your content with Yoast SEO’s state-of-the-art content analysis. Crafting compelling content becomes easier with features designed to help you increase your website’s performance.

 • Leverage detailed SEO analysis that guides you toward creating SEO-friendly content, allowing you to target the right keywords and boost your visibility in search results.

 • Drive engagement and enhance readability with the integrated readability analysis. Ensure your content is clear, concise, and effortlessly readable by humans and search engines alike.

 • Preview your content as it appears in SERPs, even on mobile devices. This helps you to fine-tune your meta titles and descriptions to maximize click-through rates.

 • Enable your HowTo content to be displayed in search results by using the innovative Schema structured data blocks for the WordPress block editor

 • A dedicated breadcrumbs block ensures your users always know their location within your website.

 • Embrace inclusivity in your content creation process with the inclusive language analysis. This optional feature analyzes your text and provides suggestions to make your content more considerate of different audiences. By using inclusive language, you’ll ensure your content resonates with diverse groups of people.

 • Seamlessly do keyword research right within the plugin with the Semrush integration. Find out what related keywords people are searching for, so you can optimize your content to reach more audiences.

 • Track your rankings in Yoast SEO with the Wincher integration. Yoast SEO and Wincher show how your content and keywords rank in Google.

 • Are you using Elementor to build your website? No worries because Yoast SEO integrates with Elementor. Take advantage of all Yoast SEO’s benefits within your favorite website builder!

 • Yoast SEO Premium even has advanced AI features, helping you write titles and meta descriptions at the touch of a button thanks to generative AI. The artificial intelligence tool is free to use once you have Yoast SEO Premium.

KEEP YOUR SITE IN SHAPE FOR SEO

Yoast SEO empowers you to keep your website in perfect shape, regardless of your role or expertise:

 • Fine-tune your website’s engine, allowing you to focus on creating engaging and valuable content. With Yoast SEO, technical optimization becomes effortless, allowing you to prioritize what truly matters.

 • Structure your website easily using Yoast SEO’s cornerstone content features, enabling search engines to understand and index your most important pages effectively.

 • Translate valuable content into structured data, allowing search engines to fully comprehend your website’s meaning and context.

 • Yoast SEO includes a powerful front-end SEO inspector that lets you preview and fine-tune the SEO settings directly on your front end. With this intuitive tool, you can easily optimize elements such as meta titles, meta descriptions, URL slugs, robots meta tags, and structured data by seeing their appearance in real-time.

 • Yoast SEO has a regular 2-week update cycle, ensuring you always stay up-to-date with the latest development and updates from search engines.

POWERFUL INTEGRATION WITH OTHER TOOLS

Yoast SEO seamlessly integrates with various themes, plugins, and tools to enhance the user experience and improve your WordPress SEO workflow.

 • Utilize the full potential of the Advanced Custom Fields plugin when combined with the ACF Content Analysis for Yoast SEO plugin, and reap the benefits of Yoast SEO’s powerful analysis.

 • Seamlessly integrate Yoast SEO with the Elementor website builder, empowering you to optimize your stunning designs effectively.

 • Elevate your site search quality with Algolia integration, ensuring users can effortlessly find the content they want.

 • Combine Yoast SEO with Semrush, a leading online marketing tool. Access comprehensive keyword data directly within Yoast SEO, empowering you to supercharge your SEO strategy with data-driven insights.

 • Connect your Yoast SEO plugin with Wincher, a powerful SEO tracking tool. Monitor your keyword rankings, and track your website’s visibility in search results.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Yoast is powered by expert developers, testers, software architects, and SEO consultants. They work constantly to stay at the cutting edge of WordPress SEO and to improve the plugin with every release.

WE’LL ONBOARD YOU AND HELP YOU DO SEO

We’re here to help you succeed with your SEO goals because empowering our users is at the core of our philosophy!

Onboarding experience: After you install the plugin and run the first-time setup wizard, we offer an intuitive onboarding experience that guides you through the essential settings and features. This ensures you’re making the most out of your new plugin, step by step.

Courses in Yoast SEO academy: If you’re looking for a structured learning path, our Yoast SEO academy offers free and paid online courses. These lessons cover everything from the basics of WordPress to advanced SEO techniques. Signing up for Yoast SEO Premium also gives you access to all the courses at no extra charge.

SEO blog: Our regularly updated SEO blog is a treasure trove of information, filled with practical tips, insights, and guides on improving your SEO.

Newsletter: Stay in the loop with our newsletter. It’s more than just news; it’s a timely update on important changes and trends in the SEO world. We’ll also provide you with tips and guides on how to improve your SEO.

Webinars: Our regular webinars provide live and interactive learning experiences. They cover various topics and are designed to help you get started with SEO, no matter your skill level.

EXPAND YOUR SEO KNOWLEDGE WITH ONLINE COURSES

Investing in Yoast SEO Premium gives you FULL access to all courses, from SEO copywriting to ecommerce SEO. These courses equip you with more advanced knowledge, skills, and tips to help your website grow and succeed. Get two great products for a single price with Yoast SEO Premium and the Yoast SEO academy!

SERIOUS ABOUT GETTING HIGHER RANKINGS AND MORE TRAFFIC?

Not only do you get many additional benefits by upgrading to Yoast SEO Premium, but you’ll also get 24/7 personalized support that takes away your worry.

 • Optimize your content and diversify your keywords using synonyms and related keyphrases. Expand your reach and deliver more natural, engaging content to your audience. You can optimize up to 5 keyphrases with Yoast SEO Premium.

 • Optimizes your articles for different word forms, singular and plural variations, different verb forms, synonyms, and related keyphrases, thanks to the semantic understanding technology in Yoast SEO Premium.

 • Seamlessly handle URL changes or page deletions with our redirect manager. Automatically create redirects to prevent “404: page not found” errors and retain valuable traffic and backlinks.

 • Get internal linking suggestions in real-time. The WordPress SEO plugin enhances your article’s depth and authority by recommending related posts to link to.

 • Gain precise control over your page’s appearance on social networks like Facebook and X with social media previews. Customize your social presence and entice users to engage with your content effectively.

 • Simplify your SEO workflows and get guidance to work on time-consuming SEO tasks, like finding unlinked content, with the Yoast SEO workouts.

 • Get actionable feedback on using inclusive vocabulary to enhance your writing and make it accessible to a broader audience. (Note: This feature is currently available in English and beta.)

 • Take advantage of the IndexNow integration, which instantly pings search engines like Microsoft Bing every time you publish or update content to ensure timely indexing.

 • Easily create optimized SEO titles and meta descriptions at the touch of a button, thanks to generative AI. Crafting optimized and engaging SEO titles and meta descriptions has never been faster and easier.

 • Get 24/7 personalized e-mail support, so no matter when a question or issue arises, you’re never left in the dark. Whether it’s a technical hurdle or simply a need for guidance, our dedicated support team is always available to assist.

 • Avoid your content being used to train AI bots: Effortlessly safeguard your intellectual property, uphold data privacy, and maintain control over content by blocking AI bots from scraping it. These AI web crawlers include OpenAI’s GPTBot, Common Crawl’s CCBot and Google-Extended, used to train Google Gemini.

EXTEND YOUR WORDPRESS SEO

Take your WordPress SEO to new heights with these powerful Yoast SEO add-ons:

 • Yoast Local SEO: Optimize your website for a local audience, drive foot traffic to your stores, and establish a strong presence in local SERPs.

 • Yoast Video SEO: Improves the performance of videos and ensures that Google fully understands its content. This helps you rank your videos higher in video search results.

 • Yoast News SEO: Amplify your visibility and performance in Google News, allowing your news website to reach a broader audience.

 • Yoast WooCommerce SEO: Enhance your online shop’s discoverability with extra tools designed specifically for online stores, helping you drive more targeted traffic and dominate the search results for your products. It has generative AI tools to help you write great titles and meta descriptions for your products! Also, use WooCommerce SEO to easily import and export global identifiers like GTIN8, UPC, and ISBN for your products.

BUG REPORTS

Find a bug in Yoast SEO? We welcome your bug reports! Please report bugs in the WordPress SEO repository on GitHub. Note that GitHub is not a support forum but an efficient platform for addressing and resolving issues efficiently.

THERE’S MORE TO LEARN ABOUT SEO

For a comprehensive resource on search engine optimization and Yoast SEO, please explore our website, which is rich with insights and inspiration. Seek guidance in our extensively curated help center, designed to help you provide the knowledge to optimize your website effectively.

Take your SEO skills to new heights with “WordPress SEO – The Definitive Guide” by Yoast – a must-read for WordPress SEO enthusiasts. Discover more exceptional plugins and solutions by Team Yoast, tailored to enhance your digital presence and achieve unparalleled success.

Στιγμιότυπα

 • The modern interface makes Yoast SEO easy to work with.
 • Easily manage how your posts and pages appear in SERPs.
 • Yoast SEO Premium has extra crawl optimization options.
 • To Yoast SEO συνεργάζεται με εργαλεία όπως το Semrush και το Wincher.
 • The famous SEO and readability analyses in Yoast SEO.
 • See what your post looks like in Google.
 • The First-time configuration helps you get started quickly.
 • The inclusive language analysis in Yoast SEO.

Μπλοκς

Αυτό το πρόσθετο παρέχει 2 μπλοκς.

 • Yoast SEO
 • Yoast SEO

Εγκατάσταση

Ξεκινήστε με το Yoast SEO με δύο βήματα: εγκαταστήστε και ρυθμίστε το plugin. Tο Υοast SEO είναι σχεδιασμένο να δουλεύει με βάση τις ανάγκες του site σας, οπότε μην αμελήσετε να δείτε τον οδηγό ρύθμισης του Yoast SEO όπως εξηγείται αμέσω μετά το βήμα “after activation”.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ YOAST SEO ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ WORDPRESS

 1. Visit the plugins page within your dashboard and select ‘Add New’;
 2. Αναζήτηση για «Yoast SEO»
 3. Activate Yoast SEO from your Plugins page;
 4. Go to ‘after activation’ below.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ YOAST SEO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

 1. Μεταφορτώστε το φάκελο «wordpress-seo» στον κατάλογο /wp-content/plugins/
 2. Ενεργοποιήστε το πρόσθετο Yoast SEO μέσω του μενού ‘Πρόσθετα’, στο WordPress
 3. Go to ‘after activation’ below.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

 1. You should see (a notice to start) the Yoast SEO first-time configuration;
 2. Go through this configuration and set up the plugin for your site;
 3. Είσαι έτοιμος!

Συχνές Ερωτήσεις

Πως δουλεύει το XML Sitemaps μέσα στο Yoast SEO plugin?

Η ύπαρξη ενός χάρτη ιστότοπου σε XML μπορεί να είναι επωφελής για το SEO, καθώς η Google μπορεί να ανακτά τις ουσιώδεις σελίδες ενός ιστότοπου πολύ γρήγορα, ακόμη και αν η εσωτερική σύνδεση του ιστότοπου δεν είναι άψογη.
Το ευρετήριο του χάρτη και οι μεμονωμένοι χάρτες ιστότοπου ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε περιεχόμενο και θα περιλαμβάνει τους τύπους των άρθρων που θέλετε να ευρετηριάσουν οι μηχανές αναζήτησης. Οι τύποι άρθρων που επισημαίνονται ως noindex δεν θα εμφανίζονται στον χάρτη του ιστότοπου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους XML χάρτες ιστότοπων .

Πως μπορώ να προσθέσω την ιστοσελίδα μου στο Google Search Console?

Είναι εύκολο να προσθέσετε τον ιστότοπο σας στο Google Search Console.
1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Google Search Console και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
1. Κάντε κλικ στην επιλογή “Προσθήκη ιδιοκτησίας” στο πτυσσόμενο μενού αναζήτησης.
1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του ιστότοπου σας στο πλαίσιο και κάντε κλικ στην επιλογή “Συνέχεια”.
1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην “ετικέτα HTML” για να επεκτείνετε την επιλογή.
1. Αντιγράψτε τη μετα-ετικέτα.
1. Συνδεθείτε στον WordPress ιστότοπο σας.
1. Κάντε κλικ στο «SEO» στον πίνακα ελέγχου.
1. Κάντε κλικ στο «Γενικά».
1. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Εργαλεία για Webmasters».
1. Επικολλήστε τον κωδικό στο πεδίο Google και κάντε κλικ στην επιλογή “Αποθήκευση αλλαγών”.
1. Επιστρέψτε στο Google Search Console και κάντε κλικ στην επιλογή “Επαλήθευση”.

Εάν θέλετε περισσότερο αναλυτικά βήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο μας στην γνωστική βάση δεδομένων μας .

Πως εφαρμόζω τις διαδρομές τουYoast SEO?

Τα παρακάτω βήματα είναι μια προσωρινή λύση, καθώς οι χειροκίνητες τροποποιήσεις που γίνονται σε αρχεία θεμάτων ενδέχεται να αντικατασταθούν σε μελλοντικές ενημερώσεις θέματος. Επικοινωνήστε με τον δημιουργό του θέματος για μια μόνιμη λύση. Έχουμε γράψει ένα άρθρο σχετικά με τη σπουδαιότητα των διαδρομών για το SEO.

Για να εφαρμόσετε τη λειτουργία διαδρομών στο Yoast SEO, θα πρέπει να τροποποιήσετε το θέμα σας. Συνιστούμε ότι πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση των αρχείων του θέματος, λαμβάνεται ένα αντίγραφο ασφαλείας. Ο πάροχος σας μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε ένα αντίγραφο ασφαλείας.
Αντιγράψτε τον ακόλουθο κώδικα στο θέμα σας, όπου θέλετε τις διαδρομές να είναι. Εάν δεν είστε σίγουροι, θα πρέπει να πειραματιστείτε με την τοποθέτηση:

<?php
if ( function_exists( 'yoast_breadcrumb' ) ) {
  yoast_breadcrumb( '<p id="breadcrumbs">','</p>' );
}
?>

Συνηθισμένα μέρη όπου θα μπορούσατε να τοποθετήσετε τις διαδρομές σας είναι μέσα στο αρχείο single.php ή / και page.php ακριβώς πάνω από τον τίτλο της σελίδας. Μια άλλη επιλογή που το καθιστά πολύ εύκολο σε ορισμένα θέματα είναι απλώς επικολλώντας τον κώδικα στο header.php στο τέλος.

Στα περισσότερα θέματα που δεν ανήκουν στο WooTheme, αυτό το απόσπασμα κώδικα δεν πρέπει να προστεθεί στο αρχείο functions.php.
Εναλλακτικά, μπορείτε να προσθέσετε χειροκίνητα τον σύντομο κώδικα της διαδρομής σε μεμονωμένα άρθρα ή σελίδες:[wpseo_breadcrumb]

Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες ή έναν βήμα προς βήμα οδηγό, διαβάστε το Οδηγός εφαρμογής για Yoast SEO διαδρομές.

Πώς μπορώ να κάνω noindex URLS;

Το Yoast SEO παρέχει πολλαπλές επιλογές για τη ρύθμιση ενός URL ή μιας ομάδας URL στο noindex. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το πώς να το κάνετε σε αυτόν τον οδηγό .

Η Google εμφανίζει μια λανθασμένη περιγραφή, πώς μπορώ να το διορθώσω αυτό;

Εάν έχετε δημιουργήσει ωραίες μετα-περιγραφές για τα άρθρα του ιστολογίου σας, τίποτα δεν είναι πιο ενοχλητικό από το να εμφανίζει η Google μια εντελώς άλλη περιγραφή για τον ιστότοπό σας στο απόσπασμα αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι:
1. λάνθασμένη περιγραφή στον κώδικα
2. Η Google cache (κρυφή μνήμη) είναι παρωχημένη
3. Επεξεργασία όρων αναζήτησης
4. Το Google αγνόησε την περιγραφή meta (meta description)

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος λανθασμένη περιγραφή .

Πόσο συχνά ενημερώνεται το Yoast SEO;

Το Yoast SEO λαμβάνει αναβαθμίσεις κάθε δύο εβδομάδες. Αν θέλετε να γνωρίζεται το γιατί, παρακαλώ διαβάστε αυτό το σχετικό δημοσίευμα για την διάθεση αναβαθμίσεων ανά δύο εβδομάδες.!

Πώς μπορώ να λάβω υποστήριξη;

Δεδομένου ότι το δωρεάν plugin μας χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο, δεν μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια στον καθένα μεμονωμένα. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το plugin Yoast SEO for WordPress, θα βρείτε βοήθεια στα φόρουμ υποστήριξης wordpress.org ή ελέγχοντας τη βάση γνώσεων στο yoast.com/help/.

Τα πρόσθετα που μπορείτε να αγοράσετε στο Yoast κατηγοριοποιούνται ως “premium plugins” (κι ας μην υπάρχει ο όρος Premium στο όνομα τους) και περιλαμβάνουν ένα έτος δωρεάν αναβαθμίσεις και προνομιακή υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης μας σχετικά με οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για το πρόσθετο αυτό.

Διαβάστε περισσότερα για το πώς θα λάβετε βοήθεια

What happens to my data if I enable usage tracking?

This page on yoast.com explains what data we collect to improve Yoast SEO. We only collect data when you explicitly opt in. Read more about how we handle your data in our Privacy Policy.

Έχω μια διαφορετική ερώτηση από τις αναφερόμενες εδώ

Η ερώτησή σας απαντήθηκε κατά πάσα πιθανότητα στη βάση γνώσεων μας: yoast.com/help/.

Κριτικές

22 Απριλίου 2024 1 απάντηση
I can't use Yoast because there's a permanent no index no follow injected into the header by Yoast. What's the joke? This problem has been around since 2017 and Yoast doesn't have a fix for it.
19 Απριλίου 2024 1 απάντηση
This plugin is only the basis for good SEO positioning. Does not read plurals (for example: the keyword is "black" the plugin will not read the text "black" as keyword, but Google reads it normally The premium price is crazy.
27 Μαρτίου 2024 1 απάντηση
This is my 3rd time deactivating Yoast SEO. I would activate it once i see a new update hoping it would fix the issue and after 24hrs might site would once again be painfully slow to load, even the dashboard loads super slow. Not sure how they have not fixed this since ive seen other posts complaining about the same issue. Once again deactivating it.
19 Μαρτίου 2024 1 απάντηση
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Kupiłem Yoast Premium i to jest totalna porażka. Nie kupuj premium</font></font> bo jest kiepskie.
6 Μαρτίου 2024 2 απαντήσεις
Hi, The errors on the product page are still not resolved. 21.7 was the last update that worked for me, after that the product page is a mess with errors. Even Google de-listed almost all my part numbers...Now I updated again and again the product page is a mess... Added to this the sitemap /product-sitemap.xml has errors. This page contains the following errors: error on line 2 at column 1: Extra content at the end of the document Below is a rendering of the page up to the first error. I pay for this as well.... Sorry to rant but i need a solution please....
Ανάγνωση όλων των 27.700 κριτικών

Συνεισφέροντες & Προγραμματιστές

“Yoast SEO” είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οι παρακάτω έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία του.

Συντελεστές

Το “Yoast SEO” έχει μεταφραστεί σε 54 γλώσσες. Ευχαριστούμε τους μεταφραστές για τις συνεισφορές τους.

Μεταφράστε το “Yoast SEO” στην γλώσσα σας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη;

Περιηγηθείτε στον κώδικα, ανατρέξτε στο αποθετήριο SVN ή εγγραφείτε στο αρχείο καταγραφής αλλαγών ανάπτυξης μέσω RSS .

Σύνοψη αλλαγών

22.5

Release date: 2024-04-16

Yoast SEO 22.5 brings general maintenance updates across the plugin, improved guidance around best practice for taxonomies and a more effortless user experience overall. For more details about the release check out the release post for 22.5.

Enhancements

 • Prevents image formats other than JPG, GIF, PNG and WEBP to be used for the twitter:image meta tag.
 • Recalibrates the recommended length of the text on taxonomy pages for the text length assessment.

Bugfixes

 • Fixes an incompatibility with ES_WP_Query library used by the WordPress VIP Enterprise Search.

Other

 • Renames all user-facing Twitter references to X, including the X profile’s sameAs schema output URL.
 • Adds an “AI for SEO” course card to the Academy page.
 • Removes the link to the now-retired Google Mobile-Friendly Test from the admin bar menu.
 • Renames the leiCode fields to LEI code in the plugin’s settings.
 • Resolves a typo in the list of German transition words. Props to magnusmartin85.
 • Deprecates unused method is_image_url_valid.

22.4

Release date: 2024-04-03

Yoast SEO 22.4 brings optimizations and bug fixes. Our customers who use Elementor can wave goodbye to that unnecessary redirect when saving a post for the first time. Find more about Yoast SEO 22.4 in our release post!

Enhancements

 • Removes a duplicated database query on author pages with internal images.
 • Removes two unnecessary database queries on pages where external images are of SEO interest, like author pages with Gravatar author images.

Bugfixes

 • Fixes a bug where an unneeded redirect would be created when a post was first published in Elementor.

Other

 • Deprecates the slug of the _dependencies property of the private $plugins property in the WPSEO_Plugin_Availability class.
 • Fixes the width of the Page type dropdown field in the Settings page.
 • Replaces .substr() with .substring() in JS files since it’s deprecated.
 • Stops showing deprecation warnings when retrieving data for paid add-ons goes wrong.
 • Stops showing notifications about incompatibility with the WooCommerce’s new beta product editor, after WooCommerce is deactivated.
 • Stops showing a notification prompting to install Yoast Woo SEO, after WooCommerce is deactivated.

Earlier versions

For the changelog of earlier versions, please refer to the changelog on yoast.com.